ביטוח מטריה משולבת לבית העסק של כלל חברה לביטוח

ביטוח מטריה משולבת מבית כלל ביטוח הינו ביטוח המעניק כיסוי רחב לעסקים בתחומי פעילות רבים ומגוונים. במסגרת התכנית ניתן לרכוש כיסויים ביטוחיים בהתאם לפרקים הבאים:


 פרק 1
 – ביטוח תכולת בית העסק 

ביטוח לרכוש המבוטח הכולל ריהוט וציוד המשמשים את המבוטח לצרכי עסקו וביטוח למלאי מכל סוג שהוא לרבות ,מלאי חומרי גלם, מלאי סחורות בתהליך וכן מלאי סחורה מוגמרת אשר בבעלות המבוטח ו/או בשימושו ו/או בשליטתו ו/או בחזקתו ו/או באחריותו כמפורט ברשימת הביטוח.

הסיכונים המבוטחים בפרק זה הינם: אש, עשן, התפוצצות, נזקי נוזלים, נפילת כלי טיס או חלק מכלי טיס, התנגשות, שביתות ופרעות, נזק בזדון, חריכה וצריבה ועוד.סיכונים נוספים המבוטחים בפרק זה ובלבד שצוינו בדף פרטי הרשימה ותמורת דמי ביטוח נוספים: רעידת אדמה, נזקי צונאמי, נזקי טבע כתוצאה מרוחות חזקות, שבר ענן, שיטפון שלג וברד.

פרק 2 -ביטוח מבנה בית העסק

 ביטוח מבנה בית העסק המצוי בכתובת המצוינת ברשימה, המשמש את המבוטח לצרכי עסקו לרבות החלקים הקבועים של מבנה בית העסק המחוברים אליו חיבור של קבע, ואם העסק מצוי במבנה משותף עם עסקים אחרים, כולל את חלקו היחסי של המבוטח ברכוש המשותף, אשר בבעלות המבוטח ו/או בשימושו ו/או בשליטתו ו/או בחזקתו ו/או באחריותו כמפורט ברשימת הביטוח.

הסיכונים המבוטחים בפרק זה הינם: אש, עשן, התפוצצות, נזקי נוזלים, נפילת כלי טיס או חלק מכלי טיס, התנגשות, שביתות ופרעות, נזק בזדון, חריכה וצריבה נזקי פריצה ועוד. סיכונים נוספים המבוטחים בפרק זה ובלבד שצוינו בדף פרטי הרשימה ותמורת דמי ביטוח נוספים:

רעידת אדמה, נזקי צונאמי, נזקי טבע כתוצאה מרוחות חזקות, שבר ענן, שיטפון שלג וברד.

פרק  3 א' – ביטוח אובדן הכנסה או לחלופין פרק 3 ב' ביטוח אובדן תוצאתי 

ביטוח אובדן הכנסה הינו ביטוח שניתן להוספה לפוליסה ובתנאי שצוין ברשימת הביטוח כי ביטוח תכולת העסק או ביטוח מבנה העסק בתוקף. מקרה הביטוח הוא הפסקה בתפעול בית העסק שנגרמה כתוצאה ממקרה ביטוח המבוטח במסגרת ביטוח תכולת העסק או ביטוח מבנה העסק. כתוצאה ממקרה הביטוח התרחש מצב של הפסקה מלאה ומוחלטת בתפעול בית העסק, קרי הפסקה מוחלטת ומלאה של מכירת מוצרים או מתן שירותים, הכול לפי העניין, בין אם בחצרי המבוטח ובין אם במקומות אחרים.

במקרים אלו סכום הביטוח על פי פרק זה יקבע על בסיס פיצוי יומי כמפורט בדף הרשימה והוא יתבסס על סכום ההכנסה הממוצעת ליום של בית העסק במונחי נטו (לאחר ניכוי הכנסות הוניות, הכנסות חד פעמיות ומס) מוכפל במספר ימי הפיצוי שרכש המבוטח.ביטוח אובדן תוצאתי הינו ביטוח שניתן להוספה לפוליסה ובתנאי שצוין ברשימת הביטוח כי ביטוח תכולת העסק או ביטוח מבנה העסק בתוקף.

מקרה הביטוח זהה למקרה הביטוח בפרק ביטוח אובדן הכנסה אך סכום הביטוח הבסיסי יוגדר כרווח הגולמי השנתי של העסק ,כולל "שכר עבודה". אם תקופת השיפוי קצרה משנה , על סכום הביטוח לשקף את הרווח הגולמי השנתי המלא. היה ותקופת השיפוי ארוכה משנה, על סכום הביטוח לשקף את הרווח הגולמי של כל תקופת השיפוי.

  
פרק 4 – ביטוח פריצה ושוד לתכולת בית העסק     

  בביטוח פריצה ושוד לתכולת בית העסק המבטח ישפה את המבוטח בגין מקרי הביטוח הבאים:

פריצה- פירושה גניבת הרכוש המבוטח לאחר חדירה בכוח ואלימות לתוך המבנה המכיל אותו, בכתובת המצוינת ברשימת הביטוח, בדרך בלתי מקובלת ואגב התגברות על מכשול שננקט בסבירות להגנה על הרכוש המבוטח, ונותרו סימנים גלויים לעין המעידים על שימוש בכוח ואלימות כאמור, בחדירה ו/או ביציאה מהמבנה. בנוסף לכך פריצה תיחשב גם כחדירה על ידי שימוש במפתחות בית העסק או בכרטיסים מגנטיים או אלקטרוניים שהושגו/או הועתקו ו/או הותאמו שלא כדין.

שוד- פירושו גניבת הרכוש המבוטח לאחר חדירה לתוך המבנים ו/או החצרים בכתובת המצוינת ברשימת הביטוח, תוך שימוש באלימות או איום באלימות כלפי המבוטח ו/או מי מעובדיו.

פרק 5 – ביטוח כל הסיכונים – כספים 

בביטוח כספים מקרה הביטוח מוגדר כאובדן או נזק פיזי ,פתאומי ובלתי צפוי לכספים של העסק המבוטח, שאירע במהלך תקופת הביטוח: בעת הימצאם במבנה בית העסק ו/או בעת העברתם הישירה מחוץ למבנה בית העסק אל הבנק ו/או אל מוסדות אחרים, לרבות לקוחות וספקים ו/או מהם אל בית העסק, לצורך הפקדתם, תשלומם או גבייתם, בתנאי שאחריות המבטח לא תעלה על סכומי הביטוח הנקובים ברשימה.


פרק 6 – ביטוח רכוש בהעברה

בביטוח רכוש בהעברה מוגדר מקרה הביטוח כאובדן או נזק פיזי, פתאומי ובלתי צפוי לרכוש המבוטח, בעת העברתו בגבולות הטריטוריאליים. סכומי הביטוח הנקובים ברשימה הינם על בסיס נזק ראשון ואינם כפופים לביטוח חסר. הרכוש המבוטח יכלול נכסים מכל סוג שהוא בהעברתם על גבי כלי רכב למעט במפורש: כסף, שטרות, התחייבויות, המחאות, מסמכים, ניירות ערך, תכשיטים ,חפצי אומנות, בעלי חיים, חומרי נפץ וכלי מנועי או כלי ממונע אחר.


פרק 7 – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 

בביטוח צד שלישי המכונה לעתים רבות ביטוח צד ג' המבטח ישפה את המבוטח בגין הסכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלם לצד שלישי בתור פיצויים על פי דין, כתוצאה ממקרה ביטוח שאירע בגבולות הטריטוריאליים, עקב עסקו של המבוטח כמתואר ברשימה, בכפוף להגדרות ,לתנאים ולסייגים הכלליים של הפוליסה. בנוסף, המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת לצורך הגנתו בגין מקרה הביטוח , וזאת אף מעל לגבולות האחריות הנקובים בפוליסה.


פרק 8 – ביטוח אחריות מעבידים   

ביטוח אחריות מעבידים הינו ביטוח חשוב ביותר שבו המבטח ישפה את המבוטח בגין הסכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלם למי מעובדיו בתור פיצויים על פי החוק, כתוצאה ממקרה ביטוח,שאירע בגבולות הטריטוריאליים, במהלך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה. כל הנ"ל בכפוף להגדרות, לסייגים ולתנאים של פרק חבות מעבידים ובכפוף לתנאים ולסייגים הכלליים של הפוליסה. בנוסף המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת לצורך הגנתו בגין מקרה הביטוח, וזאת אף מעל לגבולות האחריות הנקובים בפוליסה.


פרק 9 – ביטוח אחריות המוצר  

בביטוח לפי פרק זה שיש המכנים אותו גם ביטוח חבות המוצר המבטח ישפה את המבוטח בגין הסכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלם לצד שלישי בתור פיצויים על פי חוק, כתוצאה מתביעה שהוגשה במהלך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה, בגין נזק שאירע בגבולות הטריטוריאליים, לאחר התאריך הרטרואקטיבי הנקוב, ואשר נגרם עקב מוצר שבגינו אחראי המבוטח, לאחר שהמוצר יצא מחזקתו הישירה של המבוטח.

כל הנ"ל בכפוף להגדרות של פרק זה ולתנאים ולסייגים הכלליים של הפוליסה. בנוסף, המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת לצורך הגנתו בקשר עם תביעה כאמור, וזאת אף מעל לגבולות האחריות הנקובים בפוליסה.

פרק 10 – ביטוח ציוד אלקטרוני 

ביטוח ציוד אלקטרוני, כולל אמצעי אגירת מידע חיצוניים המבטח ישפה את המבוטח בגין תיקון, החלפה או הקמה מחדש של הרכוש המבוטח בשל מקרה ביטוח המוגדר ברשימה בפרק זה ניתן לרכוש גם ביטוח נוסף להחזר הוצאות שיחזור נתונים ותוכנה.

רוצים לדעת יותר על ביטוח בית העסק של כלל ביטוח והתאמת הפוליסה לפעילותכם העסקית?

נציגי המרכז לביטוח עסקים עומדים לרשותכם וישמחו לספק לכם מידע מקצועי מורחב בנושא.

ביטוח מטריה משולבת לעסק
שיתוף:
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
מאמרים נוספים
ביטוח משרד

ביטוח משרד

מהו ביטוח משרד ומהם הכיסויים הביטוחיים הנלווים אליו? כל מה שצריך וחשוב לדעת על ביטוח זה בכתבה שלפניכם. מדובר בסוג של ביטוח עסק הכרחי ביותר

קרא עוד »
מרכז הביטוח לעסקים בשיתוף פעולה מלא מול כל חברות הביטוח בישראל
קודם
הבא
לקבלת הצעה לביטוח עוד היום

שמתאימה בדיוק לעסק שלכם
במחיר הכי טוב מבין כל חברות הביטוח בישראל

השאירו כאן פרטים, ונציג יחזור אליכם מיד לשיחת ייעוץ:

מרכז הביטוח לעסקים הינו פורטל המרכז מידע מקיף למנהלים ובעלי עסקים בכל הקשור לביטוח העסק אותו הם מנהלים הן באספקטים הנוגעים לרכוש העסק והן באלו הנוגעים לחבויות של העסק כלפי עובדיו, מבקריו, שכניו ולקוחותיו.

המאמרים המקצועיים באתר נועדו לשמש גם ככלי עזר לרכישת שפה משותפת של הלקוחות עם סוכני הביטוח ויועצי הביטוח שלהם וזאת על מנת לשפר את הכיסוי הביטוחי הקיים או לחלופין להסיר הגנות שבעלי העסק ומנהליו סבורים שהן מיותרות וזאת לאחר שקיבלו מידע מקיף לגבי הכיסוי הביטוחי הרלבנטי שברשותם.

כל הזכויות שמורות המרכז הביטוח לעסקים ©
2024
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
דילוג לתוכן