ביטוח שבר מכני – כל מה שחשוב לדעת

מכונות וציוד עלולים להינזק תוך כדי הפעלתם ופעילותם השוטפת. ביטוח שבר מכני מכסה אובדן או נזק פיזי תאונתי פנימי הנגרם למכונות ולציוד בעת הפעלתם.

מהו ביטוח שבר מכני?

ביטוח שבר מכני, שאינו כלול במסגרת ביטוח לעסק, יעניק הגנה לרכוש המבוטח מכונות וציוד המתוארים ברשימת הפוליסה, אשר בבעלות המבוטח ו/או בשימושו ו/או בשליטתו ו/או בחזקתו ו/או באחריותו.

מקרה הביטוח הוא אבדן או נזק פיזי, פתאומי ובלתי צפוי הנגרם לרכוש המבוטח או לחלק ממנו המצריך תיקון או החלפה, המתרחש בעת בהימצאו בחצרי המבוטח והנובע מכל סיבה שהיא שאינה מוחרגת על פי סייגי הפוליסה.

אחריות המבטח לא תעלה על הסכום הנמוך מבין הסכומים הבאים: ערכו הממשי הכספי של כל פריט ופריט המפורט ברשימה, ובכל מקרה לא תעלה, במצטבר, על סכום הביטוח הכללי הנקוב בה ו/או סכום הנזק שנגרם למבוטח כאשר הציוד והמכונות נמצאים בחצרים המשמשים את המבוטח לצורך ניהול עסקיו.

חברת הביטוח לא תשפה את המבוטח בגין:

סיכונים המכוסים בפוליסה "אש מורחב", אבדן או נזק לרכוש המבוטח אשר נגרם במישרין או בעקיפין עקב הסיכונים ו/או ההרחבות המכוסים או ניתנים לכיסוי בביטוח אש מורחב בין אם נרכשה פוליסה מהסוג האמור ובין אם לאו. לא יכוסה נזק תוצאתי מכל סוג שהוא, נזק עקב עומס יתר שהופעל על הרכוש במתכוון ו/או עקב ניסיונות וניסויים על הרכוש המבוטח שלא למטרות להן נועד.

אחריות יצרן/ספק/מתקן בין אם אחריות זו נובעת מכוח החוק או מכוח חוזה או אחרת. פגמים או ליקויים קיימים אשר היו קיימים במועד תחילת תוקפה של פוליסה זו, אלא אם לא היו ידועים למבוטח באותו מועד. נזק לאביזרים ברי חילוף/חומרים מתכלים נזק ליסודות, ללבנים ולבניה אבדן או נזק ליסודות, ללבנים ולבניה מכל סוג של הציוד המבוטח.

נזק כתוצאה משימוש ו/או עבודה רגילה קרי, אבדן או נזק ישיר של בלאי, שיתוך (קורוזיה), חלודה או אבנית, של כל חלק של הרכוש המבוטח, שנגרם או נבע באופן טבעי משימוש רגיל או מעבודה רגילה או מכל השפעה מתמשכת של כימיקלים ו/או מהשפעה אטמוספרית מתמשכת או שסיבתם נעוצה בהרעה הדרגתית.

סייג זה מוגבל לאותו חלק שניזוק או אבד כתוצאה מגורמים אלה.

סיכוני מלחמה וטרור וסיכונים גרעיניים. המשך הפעלה לאחר נזק, קרי, אבדן או נזק נוסף אשר נגרם לפריט מפריטי הרכוש המבוטח כתוצאה ישירה של המשך הפעלתו בידיעת המבוטח, לאחר שהפריט ניזוק ולא תוקן. אי השלמת תקופת הרצה ובדיקת ביצועים -אבדן או נזק שנגרם לרכוש מבוטח שלא עבר בהצלחה, לפני תחילת הפעלתו אצל המבוטח, תקופת הרצה ובדיקת ביצועים כמתחייב מהוראות היצרן.

נזק בחו"ל- אבדן או נזק לרכוש כלשהו בעת היותו מחוץ לגבולות הטריטוריאליים. גניבה או ניסיון לגניבה. נזק לרכוש שאינו מוחשי- אבדן או נזק למידע ו/או לנתונים אלקטרוניים/דיגיטליים כלשהם. על אף האמור לעיל, ובכפוף לתנאי הפוליסה, סייגיה וסעיפיה, מובהר בזאת כי הפוליסה מכסה: אבדן או נזק לתוכנת מדף, הנובע ממקרה ביטוח שאירע לחומרה הכלולה ברכוש המבוטח.

אבדן או נזק למערכות/תוכנות הפעלה, נובע ממקרה ביטוח שאירע למכונה/ציוד/מכשיר הכלולים ברכוש המבוטח, בתנאי שמערכת ההפעלה  מהווה חלק מובנה ובלתי נפרד מהם. רשלנות רבתי-אבדן או נזק מכל סוג שהוא לרכוש המבוטח שנגרם או נבע מרשלנות רבתי של המבוטח שנלווה לה יסוד נפשי של פזיזות או אי אכפתיות אשר גרמה או תרמה בצורה משמעותית להתרחשות מקרה הביטוח. לעניין זה, רשלנות רבתי משמעה: סטייה חמורה מסטנדרט התנהגות של מבוטח סביר.

הרחבות לפוליסה

התפוצצות, נזקי נוזלים והתבקעות – אבדן או נזק שאירע לרכוש המבוטח במסגרת פוליסה זו, אשר מכוסה במסגרת סיכון התפוצצות ו/או במסגרת סיכון נזקי נוזלים והתבקעות, תחת פוליסת "אש מורחב" שבוטחה אצל המבטח, היה מכוסה גם במסגרת פוליסה זו לולא קיומו של הסייג הנ"ל, אזי המבטח ישפה את המבוטח בגין ההפרש, אם ייווצר כזה, בין ההשתתפות העצמית של פוליסת "אש מורחב" הנ"ל לבין ההשתתפות העצמית של פוליסה זו.

נזק ללוחות חשמל -המהווים חלק מהרכוש המבוטח במסגרת פוליסה זו( כתוצאה מ: מתח יתר, עומס יתר, קצר, קשת חשמלית, התחממות עצמית ו/או אש (במקור הנזק( הנובעת מהם, אשר נגרמו מכל סיבה שהיא כולל ברק (פרט לפגיעה ישירה של ברק).

הוצאות נוספות והכרחיות שהוצאו על ידי המבוטח בעקבות מקרה ביטוח הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לכסות הוצאות הכרחיות שהוציא המבוטח עבור עבודה בשבתות ובחגים וכן משלוח אווירי בעקבות מקרה ביטוח המכוסה על פי פוליסה זו.

ביטוח יסודות – הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לכסות אבדן או נזק שנגרם ליסודות של רכוש מבוטח כתוצאה ממקרה ביטוח שנגרם לרכוש מבוטח וזאת בתנאי שערך היסודות נכלל בסכומי הביטוח הנקובים ברשימה. אבדן תאונתי של גז קירור וחומרי הפעלה מכל סיבה שלא הוחרגה במפורש בסייגי הפוליסה.

 נזק נוסף לרכוש מבוטח הנמצא בתיקון בעקבות מקרה ביטוח אם במהלך תיקון של רכוש מבוטח עקב מקרה ביטוח, יגרם מקרה ביטוח נוסף לרכוש המבוטח הנמצא בתיקון, הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לכסות גם מקרה ביטוח נוסף זה, אף אם התיקון מבוצע מחוץ לחצרי המבוטח.

 נזק לרכוש סמוך הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לכסות אובדן או נזק פיזי, פתאומי ובלתי צפוי שאירע לרכוש אחר של המבוטח אשר לא ניתן לבטחו על פי פוליסה זו, והנמצא בחצרי המבוטח בסמוך לרכוש המבוטח על פי הפוליסה, ובתנאי שהנזק נגרם כתוצאה ישירה ממקרה ביטוח שאירע לרכוש המבוטח.

הוצאות נוספות בגין התאמת ציוד הביטוח פי פוליסה זו מורחב לכסות הוצאות בגין התאמת יסודות ו/או מבנה ו/או ציוד קיימים שלא ניזוקו ממקרה ביטוח, לרכוש המבוטח המחליף את רכוש המבוטח שניזוק .חלקים שיצאו מכלל שימוש הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לכסות את עלותם של חלקי חילוף שלא ניזוקו בעקבות מקרה ביטוח אך אינם מתאימים לציוד שהחליף את הרכוש המבוטח שניזוק ולא ניתן להתאימם אליו.

תוספות לרכוש המבוטח בנוסף לסכומי הביטוח המפורטים ברשימה, חברת הביטוח תשפה את המבוטח בגין סכומים נוספים שנוספו במהלך תקופת הביטוח שמקורם בשינויים, הרחבות או תוספות פיזיות לרכוש המבוטח, וכן בהיטלים ומיסים נוספים שהוטלו על ידי הרשויות המוסמכות על הרכוש כאמור ו/או עליות בערך הרכוש כתוצאה משינויים בלתי צפויים.

 השבת סכום הביטוח לקדמות לאחר קרות מקרה הביטוח מוסכם בזה כי לאחר קרות מקרה הביטוח יושב סכום הביטוח לקדמותו, החל מיום חילופו או תיקונו של הרכוש שאבד או ניזוק. ההשבה כאמור הינה בתמורה לדמי ביטוח נוספים יחסיים עד לתום תקופת הביטוח. האמור בהרחבה זו לא יחול אם המבוטח יורה בכתב לא להחזיר את סכום הביטוח או את גבול האחריות לקדמותם כאמור.

הבסיס לקביעת סכום הביטוח סכום הביטוח של הרכוש המבוטח יקבע על פי עלות החלפת הרכוש המבוטח ברכוש חדש מאותו סוג ומאותו כושר תפוקה ועלות זו כוללת דמי הובלה, הוצאות הקמה והיטלים אם יחולו ואינם ברי החזרה. האמור לעיל יחול על כל פריט המפורט ברשימה בנפרד.

חישוב השיפוי – נזק הניתן לתיקון בקרות מקרה ביטוח לפריט מפריטי הרכוש המבוטח אשר ניתן לתיקון, ישלם המבטח את כל ההוצאות ההכרחיות הדרושות כדי להחזיר את הפריט הניזוק בתוך זמן סביר למצב פעולה כפי שהיה מיד לפני קרות מקרה הביטוח, ללא ניכוי בלאי בגין חלקים שהוחלפו, בניכוי ניצולת.

כן ישלם המבטח את הוצאות הפירוק וההקמה מחדש, שהוצאו לשם ביצוע התיקונים וכן את דמי ההובלה הרגילים לבית המלאכה והיטלים אם יחולו כאלה ואינם ברי החזרה. אם התיקונים יבוצעו בבית-מלאכה שבבעלות המבוטח, ישלם המבטח את עלות החומרים ושכר העבודה שהוצאו לשם ביצוע התיקונים בתוספת שיעור סביר משכר העבודה, לכיסוי ההוצאות הכלליות.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המבטח לא ישלם עבור: עלויות של תוספות, שיפורים, שינויים או שיפוצים כלליים, אשר יבוצעו בעת ביצוע התיקונים המכוסים על פי פוליסת ביטוח שבר מכני, אלא אם היו הכרחיים לביצוע התיקונים. המבטח  גם לא יישא בעלויות של תיקונים ארעיים כלשהם, אלא אם הם מהווים חלק מעלות התיקונים הסופיים המכוסים על פי הפוליסה.

שיתוף:
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
מאמרים נוספים
מרכז הביטוח לעסקים בשיתוף פעולה מלא מול כל חברות הביטוח בישראל
קודם
הבא
לקבלת הצעה לביטוח עוד היום

שמתאימה בדיוק לעסק שלכם
במחיר הכי טוב מבין כל חברות הביטוח בישראל

השאירו כאן פרטים, ונציג יחזור אליכם מיד לשיחת ייעוץ:

מרכז הביטוח לעסקים הינו פורטל המרכז מידע מקיף למנהלים ובעלי עסקים בכל הקשור לביטוח העסק אותו הם מנהלים הן באספקטים הנוגעים לרכוש העסק והן באלו הנוגעים לחבויות של העסק כלפי עובדיו, מבקריו, שכניו ולקוחותיו.

המאמרים המקצועיים באתר נועדו לשמש גם ככלי עזר לרכישת שפה משותפת של הלקוחות עם סוכני הביטוח ויועצי הביטוח שלהם וזאת על מנת לשפר את הכיסוי הביטוחי הקיים או לחלופין להסיר הגנות שבעלי העסק ומנהליו סבורים שהן מיותרות וזאת לאחר שקיבלו מידע מקיף לגבי הכיסוי הביטוחי הרלבנטי שברשותם.

כל הזכויות שמורות המרכז הביטוח לעסקים ©
2024
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
דילוג לתוכן