ביטוח מספרות ומכוני יופי מבית איילון

פרק 1 – ביטוח תכולה

ביטוח מספרות מפני נזק פיזי, תאונתי, מקרי ובלתי צפוי, שאירע בתקופת הביטוח לתכולת בית העסק בעת הימצאה במבנה בית העסק, למעט לרכוש ו/או בגין הסיכונים שנכללו בסייגים לפרק זה ובפרק הסייגים הכלליים לפוליסה. בנוסף כולל פרק זה הרחבים לכיסוי מפני הוצאות פינוי הריסות, נזקי מים, הוצאות מיוחדות לאחר נזק, הוצאות מיון וסידור מלאי, הגנה על שם מותג, רכוש במעבר, נזק ללוחות חשמל, והרחבים נוספים כמפורט בפרק זה. הכיסוי במסגרת התוכנית כולל כיסוי מפני נזק עקב רעידת אדמה ונזקי טבע.

פרק 2 – ביטוח המבנה

נזק פיזי תאונתי, מקרי ובלתי צפוי, שאירע בתקופת הביטוח למבנה בית העסק המבוטח לעיסוקו של המבוטח לרבות לשיפורי מבנה וצמודות מבנה, אשר בוטחו על ידו, למעט בגין הסיכונים שנכללו בסייגים לפרק זה ובפרק בסייגים הכלליים  של הפוליסה. בנוסף כולל פרק זה הרחבים לכיסוי מפני הוצאות פינוי הריסות, נזקי מים, הוצאות מיוחדות לאחר נזק, שכר אדריכלים  ומומחים אחרים לכינון הנזק, נזק למבנה עקב פריצה, והרחבים נוספים כמפורט בפרק זה. הכיסוי במסגרת התוכנית כולל כיסוי מפני נזק עקב רעידת אדמה ונזקי טבע.

פרק 3 – ביטוח פריצה

גניבת רכוש או נזק לתכולת בית העסק אשר נגרמו בתקופת הביטוח על ידי פריצה לבית העסק או ניסיון לכך. לתשומת ליבך, על המבוטח להקפיד על קיומם של "אמצעים להקלת הסיכון" המבוטח על פי פרק כדוגמת קיום מערכת אזעקה תקינה וכדו', וכמפורט בפוליסה ובדרישות הספציפיות שייקבעו ביחס לבית העסק המועמד לביטוח סייבר.

פרק 4 – ביטוח אובדן רווחים

אבדן רווח גולמי עקב צמצום במחזור או הגדלת הוצאות תפעול הנובעים באופן ישיר מהפסקה או הפרעה בתפעול עסקו של המבוטח עקב מקרה ביטוח שהמבוטח זכאי לתגמולי ביטוח בגינו המופיע בפרק 1  (ביטוח תכולה) ופרק 2 (ביטוח מבנה). ניתן להרחיב את הכיסוי לכלול כיסוי בגין הוצאות הכנת תביעה, כהגדרתן בפרק זה. כמו כן כולל פרק זה הרחבות בדבר מניעת גישה, הפסקת שירותים ציבוריים והרחבת ספקים ולקוחות, הכפופות לתנאים מיוחדים במפורט בפרק זה.

פרק 5 – ביטוח אובדן הכנסות בית עסק

מתאים בעיקר לעסקים קטנים – אובדן הכנסות בית העסק על בסיס יומי עקב הפסקה מוחלטת ומלאה של מכירת מוצרים או נתינת שירותים כתוצאה ישירה של מקרה ביטוח שהמבוטח זכאי לתגמולי ביטוח בגינו  למעט תשלומים לפנים משורת הדין בהתאם לפרק 1( ביטוח תכולה)ופרק 2 (ביטוח מבנה)של הפוליסה. בסיס הפיצוי הינו על סכום מקסימלי יומי המוסכם מראש.

בהתאם לכך סכום הפיצוי על פי פרק זה לא יעלה על מכפלת ימי העבודה של ההפסקה בפועל בסך הפיצוי היומי אשר ייקבע ברשימה, ועד לתקרה מקסימלית של 100 ימי עבודה.

פרק 6 – ביטוח אובדן דמי שכירות

אבדן דמי שכירות של מבנה בית העסק המבוטח עקב מקרה ביטוח שהמבוטח זכאי לתגמולי ביטוח בגינו למעט תשלומים לפנים משורת הדין על פי פרק 1 ופרק 2 לפוליסה, ואשר גרם לכך שמבנה בית העסק הפך בלתי ראוי להפעלה.

הכיסוי על פי פרק זה הינו בגין דמי שכירות שנמנעו ממבוטח, שהינו משכיר המבנה, או דמי השכירות ששילם מבוטח, שהינו שוכר המבנה, בגין התקופה הדרושה לכינונו של המבנה ועד לתקופה מרבית של 12 חודשים, ובלבד שדמי השכירות ושווי ערך השכירות אינם עולים על דמי השכירות וערך השכירות למבנה דומה בסוג, בגודל ומבחינת האזור בו ממוקם מבנה העסק שניזוק.

פרק 7 – ביטוח שמשות

שיפוי המבוטח באמצעות תשלום בפועל, או במתן שמשה חדשה, זהה ככל האפשר לשמשה השבורה, אך לא יקרה ממנה, בעקבות שבר תאונתי שנגרם לה והעובר דרך כל עובי השמשה.

פרק 8 – ביטוח נזקי טרור

כיסוי מפני נזקי רכוש למבנה בית העסק ותכולתו המבוטחים והאובדן תוצאתי המבוטח עקב נזק פיזי להם, ואשר נבע מאירוע טרור, כהגדרתו בפרק זה.

מודגש, כי הכיסוי הינו בגין הפרש שבין סכום הביטוח של הרכוש המבוטח, כמוגדר בפרק 1( תכולה) פרק 2 (מבנה )בפוליסה פרק 4( אבדן תוצאתי) ופרק 5( אובדן הכנסות) ובין הפיצוי שקיבל המבוטח ממס רכוש וקרן הפיצויים, או המגיע למבוטח ממס רכוש וקרן הפיצויים, על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, בשימת לב לכך שהמבטח לא יהיה אחראי לשלם כל סכום אשר שולם על ידי מס רכוש וקרן הפיצויים או שהיה משתלם על ידו אך לא שולם בגלל אי קיום הוראה מהוראות החוק ו/או מחמת אי הגשת תביעה למס רכוש וקרן פיצויים.

תשומת ליבך לתנאים ולסייגים המיוחדים ביחס לפרק זה, ובכלל זאת ביחס להגדרת אירוע הטרור, המצאת אישור הרשויות המוסמכות בדבר אירוע הטרור ומיקום בית העסק המבוטח על פי פרק זה.

פרק 9 – ביטוח כספים

כיסוי מפני אובדן או נזק לכספי בית העסק, כהגדרתם בפרק זה, בהימצאם בכספת בבית העסק ובהעברה, ובהתאם לתנאים, לגבולות האחריות ולסייגים המיוחדים בפרק זה. תשומת ליבך לאמצעי המיגון והאמצעים האחרים להקלת הסיכון הנכללים במסגרת פרק זה.

פרק 10 – ביטוח ציוד אלקטרוני גיבוי פלוס – ביטוח מאגרי מידע ומערכות מחשב

פרק זה מכסה, אובדן או נזק פיזי תאונתי, פתאומי ובלתי צפוי לציוד אלקטרוני אשר יתבקש לביטוח ויפורט בדף הרשימה . ניתן להרחיב הכיסוי על פי ביטוח פרק זה לכיסוי נזקי רכוש ופריצה לציוד נייד, אמצעים חיצוניים לאגירת מידע ושחזור המידע האגור באמצעים אלה, הוצאות התפעול הנוספות, שהוצאו בפועל במשך תקופת השיפוי המצוינת ברשימה, ואשר נבעו משימוש באמצעים חלופיים, הוצאות שחזור נתונים ותוכנה עקב נזק פיזי לחומרה וכיסוי מורחב להוצאות שחזור נתונים.

כיסויים נוספים אלה הינם בכפוף לפרמיה נוספת, ולגבולות האחריות והתנאים המיוחדים אשר ייקבעו ביחס לכל אחד מהם. היקף הכיסוי הביטוחי ואופן חישוב השיפוי הינם כמפורט בפרק זה, כמו כן יש לשים לב לתנאים המיוחדים ביחס לכיסוי לציוד נייד/נישא מחוץ לחצרי בית העסק ואמצעים להקלת הסיכון בקשר עם שחזור נתונים ומידע וגיבוי נתוני בית העסק.

פרק 11 – ביטוח חבות כלפי צד שלישי

כיסוי המבוטח בגין חבותו כלפי צד שלישי לנזקי גוף ו/או נזק פיזי לרכוש מוחשי על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש)תשכ"ח-1968 ,בשל מקרה ביטוח, שיארע בתקופת הביטוח, הנקובה ברשימה, תוך כדי פעילותו בעסקו כמפורט ברשימה. בנוסף, ישפה המבטח את המבוטח גם בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו, להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח, וזאת אף מעבר לגבול האחריות בפוליסה.

בנוסף, כולל פרק זה אחריותו השילוחית של המבוטח הנובעת ממעשיו או ממחדליו של כל אדם או גוף הפועל מטעמו, בקשר לפעילויות בית העסק המבוטח; כיסוי לחבותו האישית של כל אדם המועסק ע"י המבוטח(למעט קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם), בגין מקרה ביטוח הנגרם בעת היותו שלוחו של המבוטח תוך כדי ועקב עיסוקו בפעילויות של העסק המבוטח, ולמעט אם נגרם עקב מעשה זדון; אחריות צולבת; והרחבות נוספות בהתאם לתנאי הכיסוי, חריגים מיוחדים וגבולות האחריות ביחס לכל אחת מהרחבות אלה.

פרק 12 – ביטוח חבות מעבידים

חבות המבוטח על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) תשכ"ח – 1968 וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם – 1980 ,כלפי עובדיו, בשל מקרה ביטוח, כהגדרתו בפוליסה, שייגרם במשך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה, תוך כדי ועקב עבודתם בעסק המבוטח המפורט ברשימה. בנוסף, ישפה המבטח את המבוטח בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו, להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח, וזאת אף מעבר לגבול האחריות בפוליסה.

ניתן להרחיב את הכיסוי הביטוחי לכלול כיסוי בגין חבות המבוטח כלפי בעלי שליטה שהינם עובדים שכירים אצל המבוטח. הרחבה זאת כפופה לתוספת פרמיה ולתנאים והסייגים המיוחדים המפורטים בפוליסה.

פרק 13 – ביטוח אחריות המוצר

חבות המבוטח על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) תשכ"ח – 1968 וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם – 1980 ,כלפי כלפי צדדים שלישיים בגין נזקי גוף ו/או רכוש שנגרמו עקב פגם במוצרים שיוצרו, נמכרו, סופקו, יובאו או הופצו על ידי המבוטח במהלך עסקיו, ובתנאי שהמוצרים חדלו להיות בחזקתו של המבוטח, בעת שאירע הנזק כאמור, והנזק אירע בתחום הטריטוריאלי.

הכיסוי הינו על בסיס "יום התביעה" ומשכך מכסה יוגשו לראשונה נגד המבוטח במשך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה, בגין אירועים המאוחרים לתאריך הרטרואקטיבי בפוליסה. תשומת ליבך לתנאים והחריגים המיוחדים לכיסוי זה, לרבות הדרישה להפסקת ייצור והשבת מוצרים אשר התברר כי עלולים להיות פגומים.

פרק 14 – ביטוח אחריות מקצועית

חבות המבוטח על פי דין כלפי צדדים שלישיים עקב הפר חובה מקצועית שנעשה בתום לב, שמקורו במעשה רשלנות, בטעות או בהשמטה, שנעשו או שנטען שנעשו על ידי המבוטח במסגרת עיסוקו של המבוטח כמפורט ברשימה. הכיסוי הינו על בסיס "יום התביעה" ומשכך מכסה תביעות שיוגשו לראשונה נגד המבוטח במשך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה, בגין אירועים המאוחרים לתאריך הרטרואקטיבי בפוליסה. הרחבות המתייחסות לפרקי ביטוח החבויות בלבד

הכיסוי על פי פרקים 11( ביטוח חבות כלפי צד שלישי), 12( ביטוח חבות מעבידים), 13( ביטוח חבות המוצר) ו- 14 ביטוח אחריות מקצועית מורחב לשפות, את המבוטח בגין הוצאות להגנה בהליכים פליליים או הליכים מנהליים המתנהלים נגדו בגין מקרה הביטוח המבוטח בכל אחד מפרקי הכיסוי הנ"ל, ובהתאם לתנאי ההרחבה וגבול האחריות המצוין בה.

ניתן להרחיב את הכיסוי הביטוח על פי פרקי החבויות הנ"ל בגין חבות המבוטח כלפי צדדים שלישים בגין ביצוע טיפולי מזותרפיה וכן הסרת שיער בשיטת IPL או שימוש בלייזר. הרחבות הכיסוי כאמור כרוכה בתוספת פרמיה והינה כפופה להוראות ולתנאים המיוחדים בהרחבות אלה.

פרק ח' – ביטוח תאונות אישיות

במסגרת פרק זה ניתן לרכוש כיסוי למוות או נכות תמידית (מלאה או חלקית) כתוצאה ממקרה ביטוח, כהגדרתו בפוליסה, וכן כיסוי בגין אי כושרו הזמני של המבוטח לעסוק בעבודתו, או במשלח ידו המפורט ברשימה, באורח מלא או באורח חלקי, בשיעור של %25 לפחות, כתוצאה ממקרה ביטוח כהגדרתו בפוליסה.

ניתן להרחיב את הפוליסה לכלול כיסוי לאי כושר מלא זמני ואי כושר חלקי זמני אשר יגרמו על ידי מחלה בה חלה המבוטח בישראל בלבד, בכפוף לתקופות האכשרה ותקופות ההמתנה כמפורט בפוליסה; סיכון מלחמה פסיבי ; ביטול חריג לגבי נסיעה ברכב מנועי דו גלגלי והרחבות נוספות כמפורט בפוליסה.

התקופה המרבית לתשלום תגמולי ביטוח עקב אי כושר לעבודה – כתוצאה מתאונה לא תעלה על 104 שבועות מיום קרות מקרה הביטוח למבוטח שגילו ביום קרות מקרה הביטוח מתחת ל-65 שנים, ולא תעלה על 52 שבועות למבוטח שגילו ביום קרות מקרה הביטוח מעל 65 שנים. התקופה המרבית לתשלום תגמולי ביטוח ביחס לכיסוי על פי ההרחבה לאי כושר מלא זמני ואי כושר חלקי עקב מחלה לא תעלה על 52 שבועות מיום קרות מקרה הביטוח.

תקופת המתנה לאי כושר מלא זמני ולאי כושר חלקי זמני – 8 ימים (שבעה ימים לאחר קרות מקרה הביטוח) ולכיסוי על פי ההרחבה לאי כושר מלא זמני ואי כושר חלקי זמני עקב מחלה- 14( ארבעה עשר) ימי המחלה הראשונים. תקופת האכשרה לכיסוי על פי ההרחבה לאי כושר מלא זמני ואי כושר חלקי זמני עקב מחלה היא 30 יום מתחילת הביטוח.

פרק 1.15 – ביטוח נזקי סייבר (צד ראשון)

הכיסוי על פי פרק זה הינו בגין הוצאות בהם נדרש המבוטח לשאת עקב אירוע סייבר (מקרה ביטוח) לצורך שיקום הרשת של המבוטח או הנתונים השמורים בו, הפחתה בהכנסות והוצאות תפעול מוגדלות בהם נשא עקב מקרה הביטוח, גניבת סייבר וסחיטת סייבר. ניתן לרכוש במסגרת פרק זה כיסוי בתת גבול אחריות להוצאות בדבר הודעה ללקוח. הרחבה זאת כרוכה בתוספת פרמיה. תשומת ליבך לתנאים המיוחדים והסייגים לפרק זה, לרבות בכל הקשור לאופן והמועדים להעברת המידע והמסמכים לצורך הוכחת הנזק המכוסה על פי פרק זה.

פרק 2.15 – ביטוח חבות סייבר (כלפי צד שלישי)

הכיסוי על פי רק זה הינו בגין חבות המבוטח כלפי צד ג' עקב השמצה; הוצאת לשון הרע; הוצאת דיבה, הפרת סודיות ופרטיות אובדן או נזק לנתונים של אחרים השמורים ברשת של המבוטח עקב אירוע סייבר (מקרה ביטוח) בעיסקו של המבוטח. הכיסוי הינו על בסיס "יום התביעה" ומשכך מכסה יוגשו לראשונה נגד המבוטח במשך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה, בגין אירועים המאוחרים לתאריך הרטרואקטיבי בפרק זה.

ניתן לרכוש במסגרת פרק זה כיסוי בתת גבול אחריות להוצאות בדבר יחסי ציבור והוצאות בדבר הודעה ללקוח. הרחבות אלה כרוכות בתוספת פרמיה.

אמצעי ותנאי התשלום:

מזומן, המחאות, הוראת קבע וכרטיסי אשראי.

דמי הביטוח ניתנים לתשלום באפשרויות הבאות:

א. בתשלום אחד בתוך 30 יום מיום תחילת הביטוח (ללא תוספת של דמי אשראי).

ב. באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע ב-10 תשלומים חודשיים, שווים, רצופים וצמודים למדד, כאשר התשלום הראשון יפרע לא יאוחר מ-10 ימים מיום תחילת הביטוח, ובתוספת דמי אשראי בשיעור של %2.2 על הסך לתשלום במזומן (המהווים ריבית שנתית אפקטיבית בשיעור של 6%).

במקרה של תקופת ביטוח קצרה משנה, יעודכן מספר התשלומים כך שהתשלום האחרון יפרע לפחות 21 יום לפני תום תקופת הביטוח והתשלום האחרון בגין תוספת לפוליסה שתבוצע במהלך תקופת הביטוח יצורף או יופחת מיתרת התשלומים שנותרו על פי הפוליסה המקורית.

אין באמור במסמך זה כדי להוות כיסוי ביטוחי ו/או אישור ו/או הסכמה של חברת הביטוח להפקת פוליסת הביטוח עבורך.

לפני הפקת הפוליסה תידרש לאשר קבלת פרטי המידע המהותי וכן לאשר את כריתת חוזה הביטוח.

שיתוף:
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
מאמרים נוספים
ביטוח חבות מעבידים

ביטוח חבות מעבידים – המדריך השלם

מדי שנה, מתרחשות ברחבי ישראל כ-70,000 תאונות עבודה שונות, המובילות לדרגות פציעה וחבלה שונות בקרב העובדים המעורבים בהן. אם אתם מעסיקים עובדים, חשוב שתהיה לכם פוליסת ביטוח מעבידים. ביטוח זה מכסה אתכם במידה ועובדים מחליטים להגיש נגדכם תביעת נזיקין בגין פגיעה גופנית או מחלת מקצוע שנגרמה להם תוך כדי / עקב עבודתם.

קרא עוד »
מרכז הביטוח לעסקים בשיתוף פעולה מלא מול כל חברות הביטוח בישראל
קודם
הבא
לקבלת הצעה לביטוח עוד היום

שמתאימה בדיוק לעסק שלכם
במחיר הכי טוב מבין כל חברות הביטוח בישראל

השאירו כאן פרטים, ונציג יחזור אליכם מיד לשיחת ייעוץ:

מרכז הביטוח לעסקים הינו פורטל המרכז מידע מקיף למנהלים ובעלי עסקים בכל הקשור לביטוח העסק אותו הם מנהלים הן באספקטים הנוגעים לרכוש העסק והן באלו הנוגעים לחבויות של העסק כלפי עובדיו, מבקריו, שכניו ולקוחותיו.

המאמרים המקצועיים באתר נועדו לשמש גם ככלי עזר לרכישת שפה משותפת של הלקוחות עם סוכני הביטוח ויועצי הביטוח שלהם וזאת על מנת לשפר את הכיסוי הביטוחי הקיים או לחלופין להסיר הגנות שבעלי העסק ומנהליו סבורים שהן מיותרות וזאת לאחר שקיבלו מידע מקיף לגבי הכיסוי הביטוחי הרלבנטי שברשותם.

כל הזכויות שמורות המרכז הביטוח לעסקים ©
2024
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
דילוג לתוכן