ביטוח למוסכים "הכל בה" של איילון חברה לביטוח

ביטוח מוסך "הכל בה" של איילון חברה לביטוח הינו ביטוח המותאם אישית לבעלי מוסכים. במסגרת תוכנית הכל בה למוסכים ניתן לרכוש את פרקי הביטוח הבאים:

ביטוח מוסך "הכל בה" של איילון חברה לביטוח הינו ביטוח המותאם אישית לבעלי מוסכים. במסגרת תוכנית הכל בה למוסכים ניתן לרכוש את פרקי הביטוח הבאים:

  פרק 1 – ביטוח תכולת המוסך 

ההגדרה: כל תכולת בית העסק, המשמשת לצרכי עסקו של המבוטח ו/או השייכת לאחרים, הנמצאת במבנה בית העסק המבוטח בקשר עם העסק המבוטח, ואשר המבוטח אחראי לה במקרה של אובדן או נזק המכוסה עפ״י ביטוח זה, כדלקמן:

 1. רכוש קבוע – משמעו: מכונות נייחות, ריהוט וציוד מקובע אחר. 2
 2. מכונות כלי עבודה ומכשירים.
 3. מחשבים וציוד מחשוב היקפי. 4
 4. מלאי – משמעו: מלאי חומרי גלם, מלאי בתהליך עיבוד, מלאי תוצרת גמורה, חומרי עזר ואריזה , מלאי חלקי חילוף.
 5. מלאי כלי רכב של לקוחות לרבות חלקים, אביזרים, מכשירים ומתקנים – המורכבים בהם.
 6. תכולה אחרת, שאינה מוגדרת בסעיפי התכולה דלעיל ומפורטת בדפי הרשימה

מקרה הביטוח: נזק פיזי, תאונתי, מקרי ובלתי צפוי, שאירע בתקופת הביטוח לרכוש המבוטח בעת הימצאו במבנה בית העסק, בכפיפות למצוין ברשימה, ובכפוף לסייגים המפורטים בפרק זה ובתנאים הכלליים של הפוליסה.

פרק 2 -ביטוח מבנה המוסך

הגדרות מבנה בית העסק: המבנים המפורטים ברשימה המשמשים לעסקו של המבוטח, כולל שיפורי מבנה וצמודות מבנה. הגדרת מקרה ביטוח: נזק פיזי תאונתי, מקרי ובלתי צפוי, שאירע בתקופת הביטוח למבנה בית העסק המבוטח המפורט ברשימה, בכפיפות לסייגים המפורטים בפוליסה.

תמורת התחייבות המבוטח לתשלום דמי ביטוח הנקובים ברשימה לידי המבטח, תשפה איילון את המבוטח בעת קרות מקרה ביטוח, לרכוש המבוטח המתואר ברשימה.

פרק 3- ביטוח פריצה למוסך

במידה וצוין במפורש ברשימת הביטוח תשפה איילון את המבוטח בגין גניבת רכוש או נזק לתכולת בית העסק אשר נגרמו בתקופת הביטוח על ידי פריצה לתוכו או ניסיון לכך.

לצורך פרק זה ״פריצה״ פרושה: 1 .כניסה ממשית לבית העסק ויציאה מתוכו, ובתנאי שהכניסה בוצעה תוך השארת סימנים המעידים על שימוש באלימות ובכוח. לגבי כלי רכב של לקוחות כמו גם לגבי חלקים, מקלטי רדיו, רשמי קול, מזגנים ומכשירי חשמל אחרים – בעת שהיו מורכבים עליהם ו/או בהם – ייחשבו כנזקי פריצה אובדן או נזק ע״י גניבה, השמדה או השחתה שנגרמו לכלי רכב, בכפוף לתנאים הבאים:

א . נשארו סימנים המעידים על השימוש, בכח או באלימות בין בכניסה ובין ביציאה:  ב. בכלי הרכב שנפרץ, כאשר כלי הרכב חנה בחצר סגורה של בית העסק המבוטח – כל חלונותיו של כלי הרכב היו מוגפים, כל דלתותיו נעולות ומפתחותיו אוחסנו בארון ברזל, הנעול במנעול מסוג פרסה או במנעול העולה עליו בטיבו, או כשמפתחות כלי הרכב שמורים אצל בעל בית העסק או אצל מי מעובדיו הממונים על כך – בביתם הפרטי, או; במבנה – בנוי בלוקים ו/או בטון וגגו בטון, שפתחיו היו סגורים ונעולים – שנפרץ, כאשר כלי הרכב חנה באותו מבנה.2

. שימוש במפתחות בית העסק, שהושגו שלא כדין. על המבוטח להקפיד שכל המפתחות והעתקי המפתחות של בית העסק בו נמצאת התכולה המבוטחת, הכספות וחדרי הביטחון, ושל כל מערכות האזעקה – יורחקו מבית העסק המבוטח בלילה ובכל זמן אחר, בו בית העסק, בו נמצא הרכוש המבוטח.

פרק  4 – ביטוח אובדן רווחים כתוצאה מסיכון מבוטח 

במידה ושולמו תגמולי ביטוח על ידי איילון בהתאם לפרקי התכולה או המבנה בפוליסה אזי הכנסה – מוגדרת ככספים אשר שולמו או שישולמו למבוטח במהלך תפעול עסקו, לאחר ניכוי עלות הקניות לצרכי תפעול עסקו .הכנסה רגילה – מוגדרת כהכנסות בית העסק הצפויות למשך 12 חודשים, החל מיום תחילת הביטוח .מקרה הביטוח – מוגדר כהפסד הכנסה או הוצאות מוגדלות שיגרמו כתוצאה מכל הפסקה או הפרעה במהלך עסקו של המבוטח, אשר נגרמו כתוצאה מנזק מבוטח אשר הביטוח לגביו בתוקף עפ״י פרק 1תכולת בית עסק ו/או פרק 2 מבנה בית העסק ובתנאי כי:

א. מסכום השיפוי יופחתו כל הסכומים שהביאו לחיסכון בהוצאות בית העסק כתוצאה מההפסקה או ההפרעה האמורה. ב. כל הכנסה המתקבלת בעת תקופת השיפוי והנובעת ממכירת מוצרים או מתן שירותים, בין אם ע״י המבוטח ובין אם ע״י אחרים עבורו, שיהיו לתועלת העסק, תובא בחשבון בחישוב הפסד ההכנסה. תקופת השיפוי – תקופה בה מושפעות תוצאות בית העסק עקב מקרה הביטוח, המתחילה עם קרות מקרה הביטוח ומסתיימת לא יאוחר מ-12 חודשים לאחריו אלא אם צוין אחרת ברשימה.

הפסד הכנסה – מוגדר כההפרש בין ההכנסה הרגילה לבין ההכנסה בפועל במשך תקופת השיפוי. הוצאות מוגדלות – מוגדרות כהוצאות נוספות סבירות אשר הוצאו למטרת מניעה או הקטנה של הפסד הכנסה, בתנאי שאותן ההוצאות הנוספות לא תעלנה על הפסד ההכנסה שהיה נגרם אלמלא הוצאו הוצאות אלו.

פרק 5 – ביטוח אובדן הכנסות המוסך 

הכיסוי לאובדן הכנסות המוסך יהיה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימת הפוליסה.

המבוטח זכאי על פי תנאיה לקבל תגמולי ביטוח עקב מקרה ביטוח שאירע בתקופת הביטוח המכוסה על פי פרק 1ביטוח תכולה או על פי פרק 2 ביטוח מבנה ואשר הביטוח לגביו לפי פרקים אלה בתוקף, וזאת  אם עסקו של המבוטח יסבול הפסקה בתפעול, כתוצאה ישירה של מקרה ביטוח כזה, אזי תשלם איילון למבוטח סכום, שלא יעלה על מכפלת ימי העבודה של ההפסקה בפועל בסך הפיצוי היומי הנקוב ברשימה, ועד לתקרה של 100 ימי עבודה בסה״כ, ובלבד ש:

 1. סכום הפיצוי היומי לא יעלה על סכום הביטוח המצוין ברשימה בהתייחס לפרק זה כאשר הוא מחולק ב-100
 2. לא יכוסו שני ימי העבודה התכופים הבאים לאחר יום קרות מקרה הביטוח.
 3. לא יכוסו למעלה מ-10 ימי עבודה הסמוכים ותכופים ליום קרות מקרה הביטוח, אם הפסקת התפעול נגרמה מחמת נזק למלאי בלבד, לאחר ניכוי האמור עפ״י סעיף ב׳ לעיל. המונח ״הפסקה בתפעול״ פירושו: הפסקה מוחלטת ומלאה של מכירת מוצרים או נתינת שירותים, לפי העניין, בין במקום המבוטח ובין במקומות אחרים.
 4. הוצאו הוצאות נוספות כלשהן, הנחוצות והסבירות להפעלת בית העסק במקום המבוטח או במקום אחר, שאלמלא הוצאו הייתה נגרמת הפסקה בתפעול, תשפה איילון את המבוטח בסכום הוצאות אלה, ובלבד שאחריות המבטח לא תעלה על סך הפיצוי שהיה מגיע, לולא הוצאו הוצאות נוספות אלה.

פרק 6 – ביטוח אובדן דמי שכירות

ביטוח אובדן דמי שכירות יהיה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימת הפוליסה. איילון ביטוח תשפה את המבוטח עבור אבדן דמי שכירות של המקום בו נמצא הרכוש המבוטח עקב קרות מקרה ביטוח לרכוש המבוטח על פי פרקים 1 ו-2 לפוליסה ביטוח תכולה וביטוח מבנה ובמידה והביטוח לגביו לפי פרקים אלה בתוקף, אם הוא נעשה בלתי ראוי להפעלה, כעסקו של המבוטח, וכל עוד מבוצעות במקום הנ״ל פעולות תיקון, שיפוץ ובניה מחדש, כתוצאה ממקרה ביטוח שאירע בתקופת הביטוח והמכוסה בפרק ביטוח התכולה או המבנה לפי העניין.

כל זאת, בהתייחס רק לתקופה הדרושה לקימומו של העסק המבוטח ועד לתקופה מרבית של 12 חודשים. ״בסיס החישוב״ – תגמולי הביטוח בגין דמי השכירות אשר ישולמו למבוטח יחושבו ביחס שבין התקופה בה היה המבנה בלתי ראוי להפעלה, כמצוין לעיל, ובין דמי השכירות השנתיים כדלקמן: 1 .כאשר המבוטח הוא השוכר, דמי השכירות השנתיים, ששולמו בפועל על ידו.

2. כאשר המבוטח הוא בעל המקום, שווי ערך השכירות השנתית.

.3 בכל מקרה לא יעלו דמי השכירות ושווי ערך השכירות על דמי השכירות וערך השכירות למבנה דומה בסוג, בגודל ומבחינת האזור בו ממוקם העסק, למבנה, שניזוק.

פרק 7 – ביטוח סחורה בהעברה 

הכיסוי לביטוח סחורה בהעברה יהיה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימת הפוליסה. אם צוין במפורש ברשימה, תשפה איילון את המבוטח בגין אובדן או נזק, שיגרמו בתקופת הביטוח לסחורות, המפורטות ברשימה  בעת היותן מועברות בהובלה ישירה מחצרי מקום המוצא או בסמוך אליהם ועד חצרי מקום היעד או בסמוך אליהם, בתחום הטריטוריאלי, בכלי רכב מנועי, כתוצאה מהסיכונים הבאים:

אש, ברק, התפוצצות, התהפכות או התנגשות של כלי הרכב נושא הסחורה, וכן נזקי מים, כולל ממי גשם, (בתנאי שהעברה בוצעה בכלי רכב בעל תא מטען סגור סגירה מסיבית )להלן: ״מקרה הביטוח״. למניעת ספק מובהר בזאת, כי העברה פנימית בשטח חצרי המבוטח לא תיחשב כהעברה.

פרק 8 – ביטוח שמשות בית העסק   

ביטוח נושאי משרה בדומה לביטוח שמשות בית העסק הכיסוי לפרק זה יהיה בתוקף רק אם צוין במפורש ברשימת הביטוח. אם צוין במפורש ברשימה, תשפה איילון את המבוטח בגין שבר שמשות בבית העסק למעט שמשות רכב המטופל בבית העסק שאירע בתקופת הביטוח, כמתואר ברשימה. בקרות מקרה הביטוח, תשפה איילון את המבוטח על פי שיקול דעתה של איילון באמצעות תשלום בפועל, או במתן שמשה חדשה, זהה ככל האפשר לשמשה השבורה, אך בכל מקרה לא יקרה ממנה, ותתקין אותה על חשבונה במקום השמשה השבורה. אם לא ניתן יהיה להשיג שמשה זהה או דומה לשמשה השבורה, תשפה איילון את המבוטח בתשלום השווה לערך השמשה השבורה בתוספת הוצאות התקנתה.

פרק 9 – ביטוח נזקי טרור  

ביטוח נזקי טרור מעל מס רכוש בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימת הפוליסה.אם נרכש לפי פרק 1 ביטוח התכולה פרק 2 ביטוח המבנה ופרק 4 או פרק 5אובדן רווחים או הכנסות בית העסק לפוליסה מורחב לכלול גם נזקים, שייגרמו בתקופת הביטוח לרכוש המבוטח כתוצאה מפעולת טרור 

איילון תשפה את המבוטח מפני אבדן או נזק פיזי, שיגרם לרכוש המבוטח המתואר בחלק א׳ לפרק זה או לחלק ממנו )ביטוח רכוש( ו/או אבדן או נזק תוצאתי כמפורט בחלק ב׳ לפרק זה )אובדן תוצאתי( כתוצאה מפעולת טרור בתקופת הביטוח הקבועה ברשימה או בכל תקופה נוספת הכפופה להסכמת איילון, שעבורה שילם או הסכים לשלם המבוטח את דמי- הביטוח שנקבעו תמורת תקופה נוספת זו, בתנאי שהסכום שישולם על-ידי איילון עבור כל פריט ופריט ברשימה לא יעלה על הסכום הרשום בצידו ולא יעלה בכללו על סכום הביטוח או גבול האחריות הכללי הנזכר בה, בגין שני החלקים לפרק זה ביחד או על כל סכום או סכומים אחרים שיקבעו במקומם על-ידי הוספה בפרק זה או בתוספת אליו, בחתימת איילון או בשמה, ובשום פנים לא יעלה על הנזק שנגרם למבוטח כתוצאה מאירוע שגרם לאובדן ו/או נזק לרכוש המבוטח. פרק זה אינו מכסה רכוש כלשהו מחוץ ל״תחומי מדינת ישראל בגבולות הקו הירוק״, אלא אם כן צוין במפורש אחרת ברשימה ו/או בהרחבות לפרק זה. מודגש, כי הכיסוי אינו חל על אובדן או נזק הנגרם ביהודה, שומרון, חבל עזה.

פרק 10 – ביטוח כספים

הכיסוי לפרק זה יהיה בתוקף אם צוין במפורש ברשימה. איילון תשפה את המבוטח בגין מקרה ביטוח, שאירע בתקופת הביטוח בכספי העסק המבוטח בכפיפות לתנאי פרק זה

. א. הגדרות כספי המבוטח: מזומנים מכל סוג שהוא, כרטיסי חיוג טלפוני, מדליונים, מטבעות, המחאות, שטרות, שטרי התחייבות, שוברי התחייבות של כרטיסי אשראי, ניירות ערך, המחאות דואר, בולי דואר, בולי חשבון או בולי הכנסה, אגרות סחירות מכל סוג שהוא – הכול רכושו של המבוטח או שנמסר לנאמנותו.

שעות העבודה: השעות שבהן בית העסק מופעל לצורך ניהול עסקו של המבוטח וכן הזמן בו נמצאים בבית העסק – המבוטח ו/או כל אחד משותפיו, מנהליו או עובדיו, המופקדים על הכספים המבוטחים. מקרה הביטוח: אובדן או נזק לכספי המבוטח מכל סיבה שהיא, שאינה מוצאת מכלל הכיסוי ואינה מסויגת בפוליסה. 1.בעת הימצא כספי המבוטח בבית העסק בשעות העבודה – הסכום הנקוב ברשימה. 2

.בעת הימצא כספי המבוטח בבית העסק מחוץ לשעות העבודה: א. כאשר הם נמצאים מחוץ לכספת נעולה – %15 מהסכום הנקוב ברשימה. ב. כאשר הם נמצאים בכספת נעולה – הסכום הנקוב ברשימה. 3 . בעת הימצא כספי המבוטח בבית מגוריו של המבוטח או של כל אחד משותפיו, מנהליו או עובדיו – %15 מהסכום הנקוב ברשימה בגין כספי העסק הנמצאים בבית אחד, כאמור, ואם נמצאו כספים אלה בכל בתי מגורים אלה יחד – עד לסכום הנקוב ברשימה.

4.בזמן העברה ישירה בשעות העבודה של כספי המבוטח אל המוסך בקשר עם המוסך.

פרק 11 – ביטוח שבר מכני

הכיסוי לביטוח שבר מכני יהיה בתוקף רק אם צוין במפורש ברשימת הפוליסה. איילון ביטוח תשפה את המבוטח בגין מקרה הביטוח שייגרם בתקופת הביטוח, כתוצאה משבר מכני לרכוש המבוטח המתואר ברשימה, ובכפוף לתנאים המפורטים להלן, בתנאי שהסכום, שישולם על ידי איילון עבור כל פריט המפורט ברשימה לא יעלה על ערכו הכספי הממשי ולא יעלה בסך הכול על גבול אחריות המבטח. מקרה הביטוח:

נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי, שיצריך תיקון או החלפה של הרכוש המבוטח, הנמצא בכתובת המבוטחת, בכל מצב שהוא, לרבות בפעולה או בתנוחה, בתהליך של פירוק, הרכבה או הצבה מחדש, שנעשו לשם ניקוי, תיקון, שיפוץ כללי, והנובע מ: א. פגמים וליקויים בחומר, בהקמה ובהרכבה, רעידות, התאמה לקויה, איזון לקוי, לחצים או מאמצים בלתי רגילים, סיכה לקויה או בלתי מספקת, זרם או מתח יתר, בידוד חשמלי לקוי, קצר חשמלי, חימום יתר 

ב. שגיאות, היעדר מיומנות, רשלנות או מעשי זדון מטעם עובדי המבוטח או צד שלישי. ג. נפילה, מכה, התנגשות ו/או אירועים דומים, ו/או חדירת גופים זרים. ד. התפוצצות שפרושה: התרסקות פתאומית של חלק מהרכוש המבוטח כתוצאה מלחץ פנימי של קיטור, נוזלים, אוויר או מהתפוצצות גזי שריפה. ה. כל סיבה אחרת, אלא אם כן נקבע בפוליסה כי לסיבה זו אין כיסוי.

פרק 12- ביטוח אובדן רווחים משבר מכני

בדומה להגדרות ביטוח אובדן רווחים אך בהתייחסות ממוקדת לתוצאת השבר המכני המוגדר לעיל.

פרק 13 – ביטוח ציוד אלקטרוני

חלק א׳ – ביטוח רכוש הכיסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימת הפוליסה. חברת הביטוח איילון תשפה את המבוטח ע״י תשלום, השבה לקדמות או תיקון בגין נזק ו/ או אובדן פיזי, בלתי צפויים ופתאומיים, שאינם ניתנים לכיסוי עפ״י פרק 1 ביטוח תכולה ופרק 3 ביטוח פריצה  לפוליסה, אשר ייגרמו במהלך תקופת הביטוח המצוינת ברשימה לפריטים או לחלקים המפורטים ברשימה, מסיבה כלשהי, אלא אם כן נקבע בפוליסה זו כי לסיבה זו אין כיסוי להלן: מקרה הביטוח״, ובתנאי שהסכום, שישולם על ידי איילון עבור כל פריט המפורט ברשימה לא יעלה על הסכום הרשום בה בצידו, ולא יעלה בכללו על גבול אחריות המבטח.

 ביטוח זה יכסה את הציוד המפורט ברשימה, לרבות תוספות נלוות, בעת הימצאו בכל מקום, המפורט ברשימה, בהיותו בעבודה או במנוחה או בפרוק, למטרות ניקוי או שיפוץ כללי או בשעה שהציוד מועבר ממקום למקום בתוך חצרי המבוטח פרט לציוד נייד או במהלך הקמה מחדש בעקבות הפעולות המפורטות לעיל, אולם, בכל מקרה, אך ורק לאחר גמר הרצתו.

גיבוי פלוס ביטוח מאגרי מידע ומערכות מחשב

הכיסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימת הפוליסה.

חלק א׳ – ביטוח החומרה-  חברת הביטוח איילון תשפה את המבוטח על-ידי תשלום, השבה לקדמות או תיקון, בגין אובדן או נזק פיזי, תאונתי ובלתי צפוי, שאינו ניתן לכיסוי עפ״י פרק 1ביטוח תכולה ופרק 3 ביטוח פריצה של הפוליסה, אשר ייגרם מסיבה כשלהי במשך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה, למחשבים ולציודם ההיקפי המפורטים ברשימה, אלא אם כן נקבע בפוליסה זו, כי לאובדן או נזק כאמור אין כיסוי כמוגדר להלן בסעיף ״מקרה הביטוח״. ביטוח זה יכסה את הציוד המפורט ברשימה, בהיות הציוד בעבודה, או כשאינו מופעל, או בשעה שהציוד מועבר ממקום למקום בתוך חצרי המבוטח, ובכל מקרה אך ורק לאחר גמר הרצתו.

חלק ב'- הוצאות שחזור נתונים ותוכנה עקב נזק פיזי לחומרה.

פרק 14 – ביטוח חבות כלפי צד שלישי

ביטוח חבות כלפי צד שלישי במידה וצוין שהינו בתוקף ברשימת הביטוח תשלם חברת הביטוח סכומים  אשר המבוטח יהיה חייב לשלם בתור פיצויים על פי חוק, בשל חבותו כלפי צד שלישי, כתוצאה ממקרה ביטוח, שאירע בתקופת הביטוח בעסקו של המבוטח ו/או תוך כדי פעילותו בעסקו, כמפורט ברשימה בתחום הטריטוריאלי. בנוסף, תשפה איילון את המבוטח בגין הוצאות משפט סבירות שהוצאו לשם הגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח 

הגדרות למטרות הביטוח לפי פרק זה: ״חוק״- פקודת הנזיקין )נוסח חדש( תשכ״ח-1968. ״מקרה ביטוח״- אירוע תאונתי, פתאומי ובלתי צפוי שגרם לצד שלישי ל: 1 .היזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי, למעט נזק גוף שנגרם למבוטח, לבן משפחתו, לבן משק ביתו או לעובדו; 2 .נזק פיזי לרכוש מוחשי, למעט נזק גוף שנגרם למבוטח, לבן משפחתו, לבן משק ביתו או לעובדו; ״נזק״- מקרה ביטוח או סדרת מקרי ביטוח הנובעים ממקור אחד או מסיבה מקורית אחת. ״גבולות האחריות״ – סכום השיפוי המירבי בו תשא איילון יקבע בהתאם לרשום בדף פרטי הרשימה בפוליסה.

הרחבה הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכלול את חבותו של המבוטח כלפי עובדים ארעיים, דהיינו, עובדים המועסקים ע״י המבוטח מעת לעת, שלא באופן קבוע, ואשר על המבוטח לא חלה חובת תשלום דמי ביטוח לאומי עבורם, והם ייחשבו כצד שלישי בעת היותם מועסקים כאמור.

פרק 15 – ביטוח חבות מעבידים

אם צוין במפורש ברשימת הביטוח, תשפה איילון את המבוטח לפי פרק זה עד לגבולות האחריות הנקובים ברשימה, בגין הסכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלם בתור פיצויים על פי ה״חוק״, בשל חבותו כלפי עובדיו, כתוצאה ממקרה ביטוח, שאירע בתקופת הביטוח תוך כדי פעילותו בעסקו כמפורט ברשימה, בכל מקום בתחום הטריטוריאלי. בנוסף תשפה איילון את המבוטח בגין הוצאות משפט סבירות שהוצאו להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח.

 1. הגדרות למטרת הביטוח לפי פרק זה ״חוק״- פקודת הנזיקין נוסח חדש תשכ״ח – 1968.
 2. חוק האחריות למוצרים פגומים תש״מ – 1980. ״מקרה הביטוח״- נזק גופני, נפשי או שכלי או מוות, כתוצאה מתאונה או מחלה, לאחד/ת או יותר מעובדי המבוטח, המתוארים ברשימה ושהוא/היא הם/הן בשרותו הישיר של המבוטח והמקבל/ת שכרו ממנו, שאירעה תוך כדי ועקב עבודתו/ה עבודתם/ן בעסק המבוטח בתקופת הביטוח.

״עובד המבוטח״- כל העובדים/ות המועסקים על ידי המבוטח בעסק המבוטח, ומקבלים/ות שכרם/ן ממנו או מאחרים, במשך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה. ״שכר״ – סך כל המשכורת, השכר, העמלה, ההשתכרות וההטבות האחרות הניתנים ע״י המבוטח לעובדים, בתוספת ההוצאות הנלוות המפורטות בטופס 126 או חליפו.

פרק 16 – ביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות המוצר כתוצאה משרות או תיקון

ביטוח זה הינו על בסיס הגשת התביעה בתקופת הביטוח הכיסוי והא יעמוד בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה. איילון תשפה את המבוטח לפי פרק זה, עד לגבולות אחריות המבטח הנקובים ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח, בגין חבותו של המבוטח על פי חוק בשל מקרה הביטוח המוגדר להלן, עקב תביעה כלשהי או תביעות כלשהן אשר יוגשו לראשונה נגד המבוטח עקב מקרה הביטוח, במשך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה. כמו כן תשפה איילון את המבוטח בגין הוצאות משפט הסבירות שהוצאו להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח.

השיפוי ייעשה על ידי איילון בכפוף לקיום כל התנאים המצטברים הנקובים להלן: א . התביעה נגד המבוטח הוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח. ב . התביעה נמסרה לאיילון במהלך תקופת הביטוח. ג . מקרה הביטוח אירע במהלך תקופת הביטוח או אם צוין ברשימה, בתקופה הקודמת לתקופת הביטוח אך לא לפני התאריך הרטרואקטיבי המצוין ברשימה, אם צוין. מותנה בזה במפורש כי בכל מקרה לא תחול על איילון אחריות כלשהי לפי פוליסה זו, בגין תביעה או תביעות כלשהן שתוגשנה נגד המבוטח והנובעות ממקרה ביטוח שאירע לפני התאריך הרטרואקטיבי המצוין ברשימה, אם צוין. בהעדר ציון לתאריך רטרואקטיבי ברשימה יחול הכיסוי הביטוחי עפ״י פוליסה זו רק בגין מקרה ביטוח שאירע לאחר יום תחילת הביטוח המצוין ברשימה.

מקרה הביטוח נזק שנגרם לצד שלישי: 1 .עקב פגם במוצרים שיוצרו, נמכרו, סופקו, יובאו או הופצו על ידי המבוטח במהלך עסקיו, שאירע אחרי התאריך הקובע המצוין ברשימה – בתנאי שהמוצרים חדלו להיות בחזקתו של המבוטח, בעת שאירע הנזק כאמור, והנזק אירע בתחום הטריטוריאלי. 2 . הפר חובה מקצועית שנעשה בתום לב, שמקורו במעשה רשלנות, בטעות או בהשמטה, שנעשו או שנטען שנעשו על ידי המבוטח במסגרת עיסוקו של המבוטח כמפורט ברשימה, למעט מעשה או מחדל של המבוטח תוך הפרה ביודעין של הדין, אי עמידה ביודעין או סטייה ביודעין מתקן רשמי וכל מעשה או מחדל שיש בו רשלנות זדונית או התרשלות רבתי, ובתנאי מפורש שאירע תוך תקופת הביטוח או לאחר התאריך הרטרואקטיבי, כמוגדר ברשימה. כל מקרה ביטוח או מקרי ביטוח, הנובעים מאותן נסיבות, יהוו לצורך פוליסה זו מקרה ביטוח אחד.

פרק 17 – ביטוח תאונות אישיות

הכיסוי לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימת הביטוח.

אם תוך תקופת הביטוח, שצוינה ברשימה, ייפגע המבוטח ממקרה ביטוח כתוצאה ישירה, מיידית ויחידה מתאונה, כהגדרת מונח זה בפרק זה, אזי, בכפיפות לחריגים, לתנאים ולהתנאות בפרק זה או שצורפו או יצורפו אליו על ידי תוספת או נספח, תשלם איילון למבוטח, או למבוטחים או למוטבים, כמפורט בפרק זה, תגמולי ביטוח, בהתאם לסכומי הביטוח הנקובים ברשימה

הגדרות למטרת פרק זה: 1 .מקרה הביטוח – פגיעה גופנית, מקרית ובלתי צפויה, כתוצאה ישירה, מיידית ויחידה מתאונה, אשר נגרמה למבוטח על ידי גורם חיצוני גלוי לעין, אשר ללא תלות בגורם אחר, היוותה את הסיבה הבלעדית לאחד מאלה: א. מותו של המבוטח או נכותו. ב. אי כושרו הזמני של המבוטח לעסוק בעבודתו, או במשלח ידו המפורט ברשימה, באורח מלא או באורח חלקי, בשיעור של %25 לפחות 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי מקרה ביטוח שהינו תוצאה של אלימות מילולית ו/ או לחץ נפשי ו/או כל לחץ אחר שאינו פיסי, לא ייחשב כמקרה ביטוח שנגרם בשל תאונה ולא יכוסה על-פי פרק זה. נכות תמידית חלקית או מלאה הנובעת מהצטברות של תאונות רבות קטנות (מיקרו-טראומות) לא תחשב ״כ״מקרה ביטוח״, גם אם כל מקרה כשלעצמו נופל בהגדרת מקרה הביטוח.

פרק 18 – ביטוח לנזקי סייבר צד ראשון  וביטוח לנזקי סייבר צד שלילי

 לפרק זה בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה אם צוין ברשימה ובתמורה לפרמיה נוספת תשפה איילון את המבוטח לפי פרק זה עד לגבולות האחריות הנקובים ברשימה בגין אובדן או נזק שנגרם למבוטח עקב סיכון או סיכוני הסייבר. מקרה הביטוח נזק לרשת של המבוטח או לנתונים השמורים ברשת של המבוטח, עקב:
1. גישה בלתי מורשית.
2. הדבקה בווירוס מחשבים 
 .3מתקפת מניעת שירות
4. שגיאה בתפעול
5. שיגור נתונים באמצעות ואל הרשת המבוטחת שנוצר ונגרם עקב מקור חיצוני
6. איום ממשי בסחיטה, או סדרה כלשהי של אירועים מהסוג הנ״ל הנובעת או מקורה מגורם יחיד, ובלבד שהאובדן או הנזק או סדרת האירועים כאמור, אירעו במהלך תקופת הביטוח ודווחו למבטח במהלך תקופת הביטוח המפורטת ברשימה. סיכוני סייבר סיכון סייבר לעניין פרק זה הינו: א. אובדן או נזק סייבר הוצאות סבירות ודרושות, כמפורט להלן, שהוצאו ע״י המבוטח לצורך שיקום הרשת של המבוטח או לנתונים השמורים ברשת של המבוטח כתוצאה מגישה בלתי מורשית, הדבקה בווירוס מחשבים, מתקפת מניעת שירות או שגיאה תפעולית שיתרחשו במהלך תקופת הביטוח על פי פרק זה. הכיסוי חל על הוצאות שהוצאו בפרק זמן של עד 12 חודשים לאחר שנודע למבוטח לראשונה אודות הגישה הבלתי מורשית, הדבקה בווירוס מחשבים, מתקפת מניעת השירות או השגיאה התפעולית.

שיתוף:
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
מאמרים נוספים
מרכז הביטוח לעסקים בשיתוף פעולה מלא מול כל חברות הביטוח בישראל
קודם
הבא
לקבלת הצעה לביטוח עוד היום

שמתאימה בדיוק לעסק שלכם
במחיר הכי טוב מבין כל חברות הביטוח בישראל

השאירו כאן פרטים, ונציג יחזור אליכם מיד לשיחת ייעוץ:

מרכז הביטוח לעסקים הינו פורטל המרכז מידע מקיף למנהלים ובעלי עסקים בכל הקשור לביטוח העסק אותו הם מנהלים הן באספקטים הנוגעים לרכוש העסק והן באלו הנוגעים לחבויות של העסק כלפי עובדיו, מבקריו, שכניו ולקוחותיו.

המאמרים המקצועיים באתר נועדו לשמש גם ככלי עזר לרכישת שפה משותפת של הלקוחות עם סוכני הביטוח ויועצי הביטוח שלהם וזאת על מנת לשפר את הכיסוי הביטוחי הקיים או לחלופין להסיר הגנות שבעלי העסק ומנהליו סבורים שהן מיותרות וזאת לאחר שקיבלו מידע מקיף לגבי הכיסוי הביטוחי הרלבנטי שברשותם.

כל הזכויות שמורות המרכז הביטוח לעסקים ©
2024
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
דילוג לתוכן