ביטוח טופ דירקטור מבית מנורה מבטחים

ביטוח טופ דירקטור – סעיפי הכיסוי הביטוחי

1. כיסוי לדירקטורים ונושאי משרה ־ מנורה תשלם עבור נזק כספי, בו יחויב מבוטח עקב תביעה שעילתה מעשה שלא כדין, שאירע לאחר התאריך הרטרואקטיבי הנקוב ברשימה, אלא אם החברה רשאית או מחויבת על פי דין לשפות את המבוטח בגין הנזק הכספי (אז יחול סעיף כיסוי 2 .)

2. שיפוי לחברה ־ מנורה תשפה את החברה בגין נזק כספי, שנגרם לחברה עקב תביעה שהוגשה נגד מבוטח, ואשר עילתה מעשה שלא כדין, שאירע לאחר התאריך הרטרואקטיבי הנקוב ברשימה, בתנאי שהחברה רשאית או מחויבת על פי דין לשפות את המבוטח בגין הנזק הכספי.

3. הרחבה לכיסוי החברה בגין תביעות יחסי עבודה (EPL) –  בכפוף לתנאים ולחריגים המיוחדים לסעיף כיסוי זה, המפורטים בנספח המצורף לפוליסה זו, מנורה תשלם עבור נזק כספי, שנגרם לחברה עקב תביעת יחסי עבודה שהוגשה כנגד מבוטח והחברה יחדיו, בגין מעשה שלא כדין של החברה, שאירע לאחר התאריך הרטרואקטיבי הנקוב ברשימה. אך ורק לצורך הרחבה זו ־ "תביעה נגד החברה" תכלול גם תביעה נגד עובד החברה בעבר, בהווה ובעתיד, אף אם הוא אינו דירקטור או נושא משרה, וכן תכלול תביעה כאמור בגין נזק נפשי.

4. הוצאות הגנה – מנורה תשלם הוצאות הגנה סבירות, שנגרמו למבוטח עקב תביעה, ובמידה ומוצו גבולות האחריות אף מעבר לגבול הביטוח, בהתאם לסעיף 66 לחוק חוזה הביטוח התשמ״א־1981.

5. הוצאות הגנה המכוסות בפוליסה יוקדמו על ידי מנורה לצורך התגוננות מבוטח מפני התביעה, וזאת עוד בטרם סיומה של התביעה, בהתאם לתנאי הפוליסה.

מודגש בזה כי בסיס הפוליסה הינו בסיס הגשת התביעה והודעה למבטח. לפיכך, הפוליסה מכסה אך ורק תביעות שהוגשו נגד המבוטח לראשונה במהלך תקופת הביטוח המפורטת ברשימה, ובלבד שהודעה בגינן נמסרה למנורה במהלך תקופת הפוליסה או בתקופת הגילוי הקבועה בה.

תביעה בפוליסה זו מוגדרת כתובענה או הליך אזרחי, לרבות תביעה שכנגד והליכי הודעת צד שלישי, המוגשים נגד מבוטח לפיצוי כספי או כל סעד אחר, לרבות סעד שאינו כספי, בגין מעשה שלא כדין; דרישה בכתב, המייחסת למבוטח אחריות בגין מעשה שלא כדין מסוים; חקירה על ידי כל רשות מוסמכת, לרבות חקירה מנהלית או פלילית של מבוטח בגין מעשה שלא כדין; אישום פלילי או הליך פלילי, המוגשים כנגד מבוטח בגין מעשה שלא כדין; הליך מנהלי או הליך המתנהל בפני רשות מוסמכת בגין מעשה שלא כדין מסוים של מבוטח, לרבות העניינים שניתן לבטחם על פי חוקי הגברת וייעול האכיפה. כל התביעות הנובעות, המבוססות או המיוחסות למעשה שלא כדין יחיד, ייחשבו כתביעה אחת למטרות פוליסה זו.

תביעת יחסי עבודה ־ תביעה בקשר עם יחסי עבודה עם עובד של החברה, בעבר, בהווה או בעתיד, וכן עם מועמד לעבודה, בעילה של: פיטורין או סיום יחסי עבודה שלא כדין או בלתי הוגנים; הטרדה מסוג כלשהו, לרבות על רקע גזע או נכות; הפליה שלא כדין; מצג שווא הקשור לתעסוקה; אי מתן הזדמנות שווה לעובדים, לרבות בקשר להעסקה או קידום בעבודה; אי קביעת מדיניות ונהלים ראויים לעובדים.

הרחבות

בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה, מורחב הכיסוי בפוליסת טופ דירקטור כדלקמן:

 1. ייצוג בחקירות ובדיקות שכר טרחה והוצאות סבירים והכרחיים, שהוצאו באישורה מראש ובכתב של מנורה, הנובעים מזימון על פי כל דין לחקירה או לבדיקה כלשהי של מבוטח או של עובד של החברה בקשר לענייני החברה.
 2. חברות בת חדשות- דירקטור או נושא משרה בחברת בת, שנרכשה או נוסדה על ידי בעלת הפוליסה לאחר תחילת תקופת הביטוח, ולגבי חברת הבת יתקיימו כל התנאים הבאים:

סך נכסיה אינו עולה על %25 מסך הנכסים של בעלת הפוליסה במועד תחילת תקופת הביטוח; מניותיה אינן רשומות בבורסה כלשהי; לא הנפיקה בהנפקה פרטית ולא גייסה הון בארצות הברית או בקנדה. הכיסוי על פי הרחבה זו יחול רק על מעשה שלא כדין, שבוצע החל מהמועד שהחברה הפכה להיות חברת בת של בעלת הפוליסה.

 1. דירקטור בחברה חיצונית -נזק כספי בו יחוב מבוטח עקב תביעה שעילתה מעשה שלא כדין, במסגרת תפקידו של המבוטח כדירקטור בחברה חיצונית, שבה מונה בהתאם להוראתה המפורשת של החברה. הרחבה זו תחול אך ורק לגבי סכומים עודפים מעבר לגבול האחריות על פי פוליסה ספציפית תקפה אחרת של החברה החיצונית, או מעבר לסכומים בהם שופה מבוטח על ידי החברה החיצונית.
 2.  תקופת גילוי- במקרה שמנורה תסרב לחדש את הפוליסה, תהא לבעלת הפוליסה הזכות לרכוש תמורת %20 מהפרמיה השנתית המלאה, שהייתה בתוקף מיד לפני תום תקופת הביטוח, תקופת גילוי בת 12 חודשים, שתחל ממועד תום תקופת הביטוח, ובלבד שבעלת הפוליסה אינה יכולה לרכוש, לחדש או להשיג פוליסה אחרת, המציעה כיסוי לביטוח דירקטורים ולנושאי משרה או כיסוי דומה; מבוטח זכאי לתקופת גילוי בת 25 ימים ללא תשלום פרמיה נוספת, אם פוליסה זו לא מחודשת על ידי מנורה או על ידי בעלת הפוליסה.

  אם בעלת הפוליסה בוחרת לרכוש תקופת גילוי כאמור לעיל, תקופת הגילוי של 25 הימים תהווה חלק מתקופת הגילוי הנרכשת, ולא תוספת לה. לצורך רכישת תקופת הגילוי, על בעלת הפוליסה לבקש את רכישתה בכתב בתוך 10 ימים ממועד תום תקופת הביטוח, ולשלם את הפרמיה הנוספת בתוך 25 ימים מתאריך תום תקופת הביטוח. תקופת הגילוי אינה ניתנת לביטול. אם אירע אירוע מהותי, אזי לבעלת הפוליסה לא תהיה הזכות לרכוש תקופת גילוי כפי שנקבע לעיל.
 3. מבוטח שפרש לגמלאות – אם בעלת הפוליסה לא חידשה או החליפה פוליסה זו, בכל פוליסה אחרת לביטוח חבות נושאי משרה, ולא רכשה תקופת גילוי ־ תינתן תקופת גילוי בת 12 חודשים לאחר מועד תום תקופת הביטוח, במהלכה ניתן יהיה למסור למנורה הודעה בכתב אודות תביעה אשר הוגשה לראשונה כנגד דירקטור, נושא משרה של החברה, אשר פרש לגמלאות לפני מועד תום תקופת הביטוח. הרחבה זו לא תחול במקרה שאירע אירוע מהותי.
 4. יורשים, עזבונות ונציגים משפטיים – אם מבוטח נפטר, הופך לבלתי כשיר, חדל פירעון או פושט רגל, תכסה פוליסה זו נזק כספי הנובע מתביעה שהוגשה כנגד העיזבון, היורשים או נציגיו המשפטיים של המבוטח, בגין מעשה שלא כדין של המבוטח, המכוסה על פי תנאי פוליסה זו.
 5. תביעה נגד בן/בת זוג של מבוטח- נזק כספי הנובע מתביעה בגין מעשה שלא כדין של מבוטח, המכוסה על פי תנאי פוליסה זו, שהוגשה כנגד בן/בת הזוג החוקי/ת של המבוטח, הנובעת ממעמדו כבן הזוג של המבוטח, לרבות כל תביעה שבה נתבעים פיצויים, שניתן לגבותם מהרכוש המשותף על פי חזקת השיתוף, או רכוש המוחזק במשותף על ידי המבוטח ובן/בת הזוג.
 6. יחסי ציבור בעת משבר- במידה שנדרשת פעולה דחופה ומיידית על מנת למנוע או לצמצם נזק כספי, בגינו קיים כיסוי על פי פוליסה זו, בעלת הפוליסה רשאית לשכור את שירותיו של יועץ יחסי ציבור למטרה זו, בתנאי שהודעה נמסרה למנורה, ומנורה נתנה את אישורה מראש ובכתב לכך. כיסוי זה הינו חלק מגבול האחריות הנקוב בפוליסה ולא תוספת לו. על הרחבה זו לא חלה השתתפות עצמית.
 7.  כיסוי לניהול סיכונים – עם מתן הודעה אודות נסיבות, אשר עלולות להביא לתביעה המכוסה על פי פוליסת ביטוח סיכונים מיוחדים, מבוטח רשאי לבקש ממנורה מינוי של יועץ משפטי או אחר, לפי העניין, לצורך קבלת ייעוץ בדבר מצבו המשפטי, ובדבר נקיטת צעדים, שמטרתם מניעה או צמצום של הסיכון שבתביעה כזו.
שיתוף:
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
מאמרים נוספים
ביטוח אחריות מקצועית למטפלים

ביטוח אחריות מקצועית רפואית למטפלים

מטפלים במקצועות הרפואה המשלימה (אלטרנטיבית) חשופים, בדומה לרופאים מטפלים, ולבעלי מקצועות חופשיים שונים לתביעות בגין רשלנות רפואית מקצועית – הגשת תביעה יכולה להתרחש גם זמן רב לאחר הטיפול עצמו. אילו יתרונות מעניק להם ביטוח זה?

קרא עוד »
מרכז הביטוח לעסקים בשיתוף פעולה מלא מול כל חברות הביטוח בישראל
קודם
הבא
לקבלת הצעה לביטוח עוד היום

שמתאימה בדיוק לעסק שלכם
במחיר הכי טוב מבין כל חברות הביטוח בישראל

השאירו כאן פרטים, ונציג יחזור אליכם מיד לשיחת ייעוץ:

מרכז הביטוח לעסקים הינו פורטל המרכז מידע מקיף למנהלים ובעלי עסקים בכל הקשור לביטוח העסק אותו הם מנהלים הן באספקטים הנוגעים לרכוש העסק והן באלו הנוגעים לחבויות של העסק כלפי עובדיו, מבקריו, שכניו ולקוחותיו.

המאמרים המקצועיים באתר נועדו לשמש גם ככלי עזר לרכישת שפה משותפת של הלקוחות עם סוכני הביטוח ויועצי הביטוח שלהם וזאת על מנת לשפר את הכיסוי הביטוחי הקיים או לחלופין להסיר הגנות שבעלי העסק ומנהליו סבורים שהן מיותרות וזאת לאחר שקיבלו מידע מקיף לגבי הכיסוי הביטוחי הרלבנטי שברשותם.

כל הזכויות שמורות המרכז הביטוח לעסקים ©
2024
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
דילוג לתוכן