ביטוח צ.מ.ה – מעניק לכם שקט נפשי

ביטוח צ.מ.ה הוא אחד הביטוחים החשובים לעוסקים בענף הבנייה ובענף החקלאות. כיצד בנויה הפוליסה, מה היא מכסה, אילו הרחבות קיימות ומהם החריגים והתנאים הכלליים? על כך במאמר שלפניכם

מה נחשב בתור צ.מ.ה (ציוד מכני הנדסי)?

ציוד מכני הנדסי נחשב כל ציוד מתניע או זחלי המשמש בעיקר לעבודות פיתוח תשתית ובנייה. את הציוד ניתן לחלק לשתי קטגוריות עיקריות:

 • מערכת הנעה עצמית – מנופים, טרקטורים, מחפרים, מכבשים, מפלסות וכו'
 • מתקנים על גבי שלדות משאיות – מנופים, משאבות בטון, מערבלי בטון, מקדחים, מטאטא כביש וכו'.

כיצד בנויה הפוליסה?

לרוב, הפוליסה מורכבת מ- 4 חלקים:

1) ביטוח רכוש (כיסוי חובה)

חלק זה מכסה מקרה ביטוחי שבו נגרם אובדן או נזק פיזי פתאומי, ובלתי צפוי הנובע מסיבה חיצונית, שיגרם למפרט הרכוש המבוטח (או לחלק ממנו). כל זאת בתנאי שאינו מוחרג על פי חריגי הפוליסה, ובמהלך תקופת הביטוח הקבועה במפרט. במקרה זה מבטחים לפי שווי החדש של הרכוש, ומשלמים לפי השווי הריאלי.

קיימים מגוון דרכי שיפוי במקרה של נזק או אובדן כפי שתוארו:

 • כיסוי עבור הוצאות שהוצאו בפועל לצורך תיקון הרכוש המבוטח
 • החלפת המבוטח או חלקים ממנו ברכוש אחר / חלקים אחרים מסוג ומאיכות דומים לאלו שניזוקו
 • תשלום בפועל עבור האובדן או הנזק שנגרם
 • כיסוי הוצאות גרירה וחילוץ הרכוש שניזוק עקב אירוע ביטוחי
 • כיסוי הוצאות מיוחדות עבור עבודה בשבתות ובחגים ומשלוח אווירה עקב מקרה ביטוחי
 • כיסוי הוצאות מנע שהוצאו לצורך מניעת אובדן או נזק מסיכון
 • כיסוי בגין אובדן או נזק כתוצאה מאש
 • כיסוי בגין גניבה, פריצה או שוד

חלק זה רלבנטי לצורך ביטוח צ.מ.ה מהסוגים הבאים:

 • ציוד מכני הנדסי לעבודות עפר (כגון דחפורים, מחפרים, טרקטורים, בובקטים, מפלסות, שופלים, יעה אופני וכו')
 • ציוד הרמה ושינוע (כגון מנופים, מלגזות, במות הרמה וכו). לא ניתן לבטח עגורן צריח
 • ציוד עזר לבנייה (כגון מדחסים, גנרטורים, רתכות וכו')
 • ציוד טכני המורכב על גבי הרכב (למשל מנופים)

שימו לב שלא ניתן לבטח משאית במסגרת ביטוח צ.מ.ה ולעתים אף לא תוכלו לבטח צ.מ.ה שמורכב על משאית אם היא לא מבוטחת בכיסוי מקיף באותה חברת ביטוח. כמו כן ישנם כלים שלא ניתן לבטח ללא קבלת אישור מיוחד מחברת הביטוח, למשל:

 • ציוד שעמד דומם / ללא שימוש זמן ממושך
 • דגמים שאינם מייצור סדרתי שוטף
 • כלים העובדים במחצבות, מכרות ומנהרות
 • כלים עם פגמים או ליקויים קיימים
 • קומביינים חקלאיים למיניהם
 • כלים שנועדו לצורך אחסנה, מילוי, משלוח, העברה או טיפול במיכלי גז, כלי נשק, תחמושת וחומרי נפץ מכל סוג שהוא
 • מעליות משא
 • כלים הפועלים ליד מקורות מים / ים / בריכה וכו'

2) צד שלישי ונזקי גוף (הרחבות רשות)

במסגרת הרחבות ביטוח צ.מ.ה ניתן לכלול נזקי רכוש ו/או נזקי גוף שנגרמו על ידי הרכוש של המבוטח. חברות הביטוח מציעות למבוטחים כיסוי במקרה שהם יצטרכו לשלם לצד ג' פיצויים כתוצאה מאירוע ביטוחי בלתי צפוי, בהתאם לגבול האחריות, תקופת הביטוח וכל שאר תנאי הפוליסה של ביטוח צ.מ.ה. כיסוי זה כולל בין היתר כיסוי הוצאות הגנה במקרה של תביעה, ואם מוצה גבול האחריות החברות לעתים משלמות למבוטח גם מעבר לגבול זה.

יש לציין שקיימים סייגים להרחבות אלה – למשל הכיסוי אינו תופס במידה ומדובר בנזק שנגרם לעובד במהלך עבודתו או עקב עבודתו. הוא גם אינו בא לידי ביטוי עקב שימוש ברכבת, כלי טיס וכלי שיט מנועי לרבות טעינה ופריקה של סחורות. ישנם עוד סייגים רבים בפוליסה, וחשוב לקרוא אותה היטב ולהיעזר בסוכן ביטוח כדי לראות מה ניתן לעשות כדי שתהיו מכוסים במקסימום סיטואציות.

הרחבה נוספת נקראת אחריות צולבת – כלומר אם תחת שם המבוטח מופיע יותר מאדם / גוף משפטי אחד, הכיסוי יחול על כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד, למעט קבלנים וקבלני משנה. השיפוי בכל מקרה לא תעלה על גבול האחריות (אלא אם כן נרכשה הרחבה מיוחדת)

כדאי גם להכיר את ההרחבה של אחריות שילוחית של מבוטח במסגרת ביטוח צ.מ.ה – סעיף זה מכסה את אחריותו השילוחית של המבוטח, הנובעת ממעשיו או ממחדליו של אדם או גוף הפועל מטעמו עבור העסק של המבוטח.

הגנה בהליכים פליליים או מנהליים היא הרחבה נוספת מעניינת וחשובה: הפוליסה תאפשר למבוטח לקבל כיסוי בגין הוצאות הגנה בהליך פלילי או מנהלי נגדו בגין מקרה ביטוח שאירע בתקופת הביטוח בכפוף לתנאי ההרחבה.

כיסוי רעידות והחלשת משען היא גם הרחבה שכדאי לעשות שנועדה לכסות מקרה ביטוח שנגרם כתוצאה מרעידות, הסרה או החלשה של משען או תמך כתוצאה מהפעלת הרכוש המבוטח.

3) חריגים

כמו כל פוליסה גם בפוליסת ביטוח צ.מ.ה קיימת רשימה של חריגים, המפרטת אילו מקרים הפוליסה אינו מכסה. להלן כמה דוגמאות:

 • אבדן או נזק הנגרמים לרכוש המבוטח עקב עומס יתר במתכוון, ניסיונות וניסויים על הרכוש

המבוטח וכן שימוש ברכוש המבוטח שלא למטרות להן נועד.

 • חבות כלשהי ישירה / עקיפה בגין חומר גרעיני כלשהו (Any Nuclear Material ), קרינה מייננת או זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי ו/או מבעירת דלק גרעיני כלשהו. לעניין סייג זה המילה "בעירה" כוללת תהליך כלשהו, המכלכל את עצמו, של ביקוע גרעיני. (סייג זה לא יחול על שימוש בקרני רנטגן, ועל שימוש בחומרים רדיו-אקטיביים במעבדות מחקר ובתי חולים וגם לביצוע בדיקות לא הרסניות בתעשייה).
 • נזק שנגרם במישרין או בעקיפין עקב מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, פעולת איבה (בין אם
 • הוכרזה מלחמה, בין אם לאו), פעולות חבלה וטרור, מלחמת אזרחים, מרידה, מרי, מהפיכה, מרד, שלטון צבאי או תפישת שלטון בלתי חוקית, התקוממות צבאית או עממית, משטר צבאי, או לקיחת שלל, ביזה, שוד הקשורים בנ"ל, החרמה או השמדה על ידי כל ממשלה או רשות ציבורית.
 • הפוליסה מחריגה מכיסוי תביעות ו/או אירועים ו/או דרישות ו/או נזקים בקשר עם כל הפסד, נזק, חבות, תביעה, תשלום או הוצאה שנגרמה ע"י מגפה, בקטריה, חיידק או מיקרואורגניזם וכו'.

4) תנאים כלליים

החלק האחרון מפרט את כל התנאים השונים של הפוליסה, למשל:

 • דרישת אמצעי מיגון ואמצעים אחרים להקלת הסיכון –  חברות הביטוח דורשות מלקוחותיהם להתקין את אמצעי המיגון המפורטים בהצעת הביטוח ו/או במפרט ו/או בפוליסה, להחזיקם במצב תקין במהלך תקופת הביטוח, ולהפעילם בכל עת שהדבר דרוש. אי נקיטת בקיום אמצעי המיגון יכול לגרום לתגמולי ביטוח מופחתים בהתאם לתנאי הפוליסה.
 • הארכת תקופת הביטוח וחידוש הפוליסה – כל הארכה של תקופת הביטוח על פי פוליסה זו טעונה הסכמה מראש ובכתב של המבטח, אשר תינתן במפורש למטרה זו.
 • דין וסעיף שיפוט – פוליסה זו כפופה לדין הישראלי וניתנת לו סמכות שיפוט בלעדית בקשר לכל מחלוקת הנובעת או הנוגעת מפוליסה זו.

איך מצטרפים?

כעת לאחר שפירטנו מה זה ביטוח צ.מ.ה, כיצד הוא בנוי ואיך הוא יכול לעזור לכם, הצעד הבא שלכם הוא לפנות למומחים של מרכז הביטוח לעסקים ולהצטרף. אנחנו עובדים כבר למעלה מ- 20 שנה עם חברות הביטוח המובילות בתחום ומשתמשים בטכנולוגיה מתקדמת המאפשרת השוואה בין המחירים ותנאי הפוליסות כדי להתאים לכם את הביטוח המקיף ביותר במחיר המשתלם ביותר. צרו איתנו קשר עוד היום והבטיחו לעצמכם שקט נפשי.

שיתוף:
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
מאמרים נוספים
מרכז הביטוח לעסקים בשיתוף פעולה מלא מול כל חברות הביטוח בישראל
קודם
הבא
לקבלת הצעה לביטוח עוד היום

שמתאימה בדיוק לעסק שלכם
במחיר הכי טוב מבין כל חברות הביטוח בישראל

השאירו כאן פרטים, ונציג יחזור אליכם מיד לשיחת ייעוץ:

מרכז הביטוח לעסקים הינו פורטל המרכז מידע מקיף למנהלים ובעלי עסקים בכל הקשור לביטוח העסק אותו הם מנהלים הן באספקטים הנוגעים לרכוש העסק והן באלו הנוגעים לחבויות של העסק כלפי עובדיו, מבקריו, שכניו ולקוחותיו.

המאמרים המקצועיים באתר נועדו לשמש גם ככלי עזר לרכישת שפה משותפת של הלקוחות עם סוכני הביטוח ויועצי הביטוח שלהם וזאת על מנת לשפר את הכיסוי הביטוחי הקיים או לחלופין להסיר הגנות שבעלי העסק ומנהליו סבורים שהן מיותרות וזאת לאחר שקיבלו מידע מקיף לגבי הכיסוי הביטוחי הרלבנטי שברשותם.

כל הזכויות שמורות המרכז הביטוח לעסקים ©
2024
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
דילוג לתוכן