מולטימדיה – ביטוח אחריות מקצועית מבית הפניקס חברה לביטוח

שידורים בכל אמצעי, כולל אך לא מוגבל ל:שידורים בטלוויזיה (בערוצים עצמאיים, ציבוריים או ברשתות), שידורים בקולנוע, שידורי טלוויזיה, בכבלים או בלוויין, שידורים ברדיו, שידורים באינטרנט.

פרסום בכל אמצעי, כולל אך לא מוגבל ל:

פרסום בעיתונות, פרסום במגאזין, פרסום בספרים, פרסום במוסיקה, פרסום במדריכים, פרסום אלקטרוני, פרסום בוידיאו טייפ, פרסום בתסריטי טלוויזיה, קולנוע ומחזאות, מחקר, הכנה, פרסום, פרסום מחדש, פרסום בהמשכים, תצוגה או הפצה של חומרי תוכן, ושירותי פרסום/שיווק משמעם פרסום או קידום מכירות לאחרים על ידי המבוטח, כולל אך לא מוגבל ל:

עיצוב גרפי, עיצוב של לוגו, עיצוב של סימנים מסחריים, רכישת זמן ושטחי פרסום עבור אחרים, מחקר שווקים, יחסי ציבור, דיוור ישיר, עיצוב של משחקים, תחרויות או הצעות מיוחדות של שירותי הדפסה וכל שירות אחר הנכלל במפורש בפעילויות העסקיות המפורטות במפרט של הפוליסה.

כיסוי ביטוחי

אחריות מקצועית המבטחת תשלם את הסכומים אותם המבוטח יידרש לשלם על פי דין עבור כל תביעה שהוגשה לראשונה כנגד המבוטח במהלך תקופת פוליסת הביטוח ושדווחה למבטחת בהתאם לתנאים הכלליים של פוליסה זו בגין הפרה של חובות מקצועיות כתוצאה ממעשה שלא כדין במסגרת אחריותו המקצועית של המבוטח.

המבטחת אינה מחויבת לשפות את המבוטח, אלא אם המעשה שלא כדין במסגרת אחריותו המקצועית, שהוא נשוא התביעה, ארע לאחר התאריך הרטרואקטיבי ואך ורק במסגרת מתן שירותי המולטימדיה של המבוטח, כמוצג בטופס ההצעה ו/או מסמכים נלווים.

הוצאות הגנה משפטית

למבטחת תהא הזכות והחובה להגן בכל תובענה שהוגשה נגד המבוטח בטענה למעשה שלא כדין במסגרת אחריותו המקצועית, גם אם לתובענה זו אין בסיס, היא שקרית או שיש בה משום הולכת שולל.

הרחבות

הכיסוי הורחב, בכפוף לכל התנאים וההגבלות האחרות של פוליסה זו, לכלול את הרחבות הנוספות שלהלן:

  • כיסוי עבור אובדן מסמכים

במידה ובמהלך תקופת הביטוח המבוטח יגלה ויידע את המבטח כי כל מסמך שהינו רכושו או באחריותו המשפטית, או שיכול להיות או שאמור להיות או שמאמינים שנמצא במשמורתו של המבוטח או במשמורתו של כל אדם אחר שבידיו הופקדו, הוגשו או נמסרו מסמכים אלה על ידי המבוטח במסגרת עיסוקו, הושמד, ניזוק, אבד, עוות, נמחק או נעלם, המבטחת תשפה את המבוטח בגין:

  • כל הסכומים שהמבוטח יחויב לשלם על פי הדין עקב אבדן או נזק מסוג זה.
  • כל העלויות וההוצאות הסבירות של המבוטח הכרוכות בהחלפה או שחזור מסמכים מסוג זה בתנאי שאבדן או נזק מסוג זה נגרם בעת שהמסמכים היו בהעברה; או במשמורתו של המבוטח או של כל אדם אחר שהמבוטח הפקידם בידו בנאמנות ונערך חיפוש קפדני, בעקבות האבדן או ההיעלמות, על ידי המבוטח. סכום התביעה בגין העלויות וההוצאות כאמור ייתמך על ידי חשבוניות ו/או ראיות בדבר הוצאתן וכפופות לאישור גורם מוסמך שימונה מטעם המבוטח בהסכמת המבטחת. לא תחול על המבטחת כל חבות הנובעת משחיקה, בלאי סביר ו/או הידרדרות הדרגתית,עש ו/או מזיקים אחרים.
  • אי יושר עובדים

 המבטחת תשלם את כל הסכומים שהמבוטח יתחייב לשלם מבחינה בהתאם לדין מכל תביעה או תביעות שהוגשו לראשונה כנגד המבוטח ושדווח עליהן למבטחת במהלך תקופת הביטוח, שנגרמה על ידי או שתרמה לה כל פעולה לא ישרה, במרמה, בזדון, או פלילית או מחדל של כל עובד אשר נופל בתוך ההגדרה של מבוטח, ובלבד שהרחבה זו לא תשפה את המבצע של אותה פעולה לא ישרה, במרמה, בזדון, או פלילית או במחדל. חריג 7.4( מעשי מרמה ופלילים)לא יחול על כל תביעה שהוגשה מצד המבוטח לפיצוי לפי הרחבה זו.

  • זכויות קניין רוחני

המבטחת תשלם את כל הסכומים שהמבוטח יתחייב לשלם בהתאם לדין כתוצאה מכל תביעה או תביעות שהוגש/ו לראשונה כנגד המבוטח ושדווח עליהן למבטח במהלך תקופת הביטוח, הנובעת מהפרה או פגיעה או שימוש בלתי מורשה במידע סודי, סודות מסחריים, סימנים מסחריים (כולל סימנים מסחריים המוגנים על ידי זכויות המשפט המקובל של גניבת עין), זכויות יוצרים, זכויות תכנון (רשומות או שאינן רשומות), זכויות מוסריות, זכויות למאגר מידע, אך לא קניין רוחני בכל הקשור לתוכנה ולטכנולוגיה של תוכנה ובלבד שהפרה, פגיעה, או שימוש לא מורשה מסוג זה לא נעשה במכוון. מלבד כאמור בהרחבת אי יושר של עובדים.

  • תקופת גילוי

במידה ובחרו המבטחת או המבוטח שלא לחדש פוליסה זו, או במידה וביטלה המבטחת את הפוליסה מלבד עקב אי-תשלום פרמיה או כמפורט בסעיפים 6 – 8 לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 למבוטח תינתן זכות, לאחר תשלום פרמיה נוספת של %50 מהפרמיה השנתית המלאה לתקופת גילוי של 12 חודשים שלאחר המועד הקובע של אי-חידוש או ביטול.

המבוטח יהא זכאי, בכל מקרה, לתקופת גילוי של 30 יום ללא פרמיה נוספת במידה ופוליסה זו לא תחודש על ידי המבטחת. אם המבוטח בוחר לרכוש תקופת גילוי, תקופת גילוי זו של 30 יום תהא חלק מתקופת הגילוי שנרכשה ולא בנוסף לה. על מנת לרכוש את תקופת הגילוי, על המבוטח לבקש לרכוש אותה בכתב בתוך 15 ימים מיום הפסקת הפוליסה וחייב למסור את הפרמיה הנוספת בתוך 45 ימים ממועד הסיום. הפרמיה הנוספת אינה ניתנת להחזרה.

תביעה בפוליסה זו משמעה כל:

  • תביעה או הליך שהוגש על ידי כל אדם או ארגון כנגד המבוטח לנזקים כספיים או סעד אחר, כולל סעד שאינו כספי.
  • דרישה בכתב מכל אדם או ארגון שבכוונתו של אותו האדם או הארגון להטיל את האחריות בגין תוצאות כל מעשה שלא כדין במסגרת האחריות המקצועית של המבוטח במתן שירותי מולטימדיה.
  • תביעה פלילית שהוגשה נגד המבוטח, כתוצאה ממעשה פלילי ללא כוונה מראש על ידי המבוטח;
  • תביעה או תביעות הנובעות, מבוססות או קשורות לאותו הגורם ו/או מעשה שלא כדין מסיבה מקורית אחת, תחשבנה לתביעה אחת למטרות של פוליסה זו.

חומרי תוכן משמעו דבר המשמש כתוכן במתן שירותי מולטימדיה.

נזקים משמעם כל סכום שהמבוטח יחויב לשלם מבחינה חוקית בגין פסקי הדין שניתנו כנגד המבוטח, או להסדרים שסוכמו במו"מ באמצעות המבטחת בהסכמה בכתב של המבוטח, אך לא נזקים הנובעים ממתן ערבות, פיצויי עונשין , מסים, קנסות, או עניינים אשר עשויים להיחשב כבלתי ניתנים לביטוח על פי דין. נזקים לא יכללו סכומי שכר טרחה שהמבוטח קיבל מלקוחותיו והוא נדרש להשיבם בעקבות מעשה שלא כדין בביצוע או אי-ביצוע של שירותי מולטימדיה.

תקופת גילוי משמעה הזמן הנקוב בהרחבה 4.2, מיד לאחר הפסקת פוליסה זו שבמהלכה ניתן למסור הודעה למבטחת על כל תביעה המוגשת לראשונה כנגד המבוטח במהלך תקופת זמן זו בגין כל מעשה שלא כדין במסגרת אחריותו המקצועית של המבוטח, שנעשה לפני תום תקופת הביטוח ולאחר התאריך הרטרואקטיבי ואשר מכוסה בכל מקרה על ידי פוליסה זו.

מסמכים משמעם כל ההסכמים, התוכניות, הרשומות, הספרים, המכתבים, שטרי הקניין, התעודות, והרשומות ממערכות המחשב (לא כולל אגרות חוב למוכ"ז, קופונים, מניות, שטרות או מטבעות,

בולים או מסמכים סחירים כלשהם אחרים).

 המבוטח בפוליסה משמעו:

האיש או האנשים, החברה או החברות, פרט, שותפות או תאגיד או ישות אחרת המוזכרת

במפרט הפוליסה וכל שותף בעבר, בהווה או בעתיד, דירקטור, מנהל או עובד המועסק על ידי אדם או ישות המוגדרים בפוליסה לעיל, במסגרת תפקידם בעבודתם מטעם אותו אדם או ישות;

כל אדם שהועסק במסגרת חוזה שירות על ידי אדם, חברה או חברות, פרט, שותפות, תאגיד

או כל ישות אחרת המפורטת בפוליסה. עובדים תחת חוזים זמניים, מועסקים עצמאיים, קבלני משנה לעבודה בלבד, בניהולו ובפיקוחו הישיר של המבוטח, או בזמן עבודה על פי חוזה שירותים לצד כלשהו או אדם המפורט בפוליסה. העיזבונות ו/או הנציגים המשפטיים במקרה של פטירה או חוסר היכולת של האנשים שהוגדרו בפוליסה במסגרת תפקידם בעבודתם מטעם אותם אנשים או ישויות שהוגדרו בפוליסה.

ביטוח מולטימדיה - מרכז הביטוח לעסקים
שיתוף:
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
מאמרים נוספים
מרכז הביטוח לעסקים בשיתוף פעולה מלא מול כל חברות הביטוח בישראל
קודם
הבא
לקבלת הצעה לביטוח עוד היום

שמתאימה בדיוק לעסק שלכם
במחיר הכי טוב מבין כל חברות הביטוח בישראל

השאירו כאן פרטים, ונציג יחזור אליכם מיד לשיחת ייעוץ:

מרכז הביטוח לעסקים הינו פורטל המרכז מידע מקיף למנהלים ובעלי עסקים בכל הקשור לביטוח העסק אותו הם מנהלים הן באספקטים הנוגעים לרכוש העסק והן באלו הנוגעים לחבויות של העסק כלפי עובדיו, מבקריו, שכניו ולקוחותיו.

המאמרים המקצועיים באתר נועדו לשמש גם ככלי עזר לרכישת שפה משותפת של הלקוחות עם סוכני הביטוח ויועצי הביטוח שלהם וזאת על מנת לשפר את הכיסוי הביטוחי הקיים או לחלופין להסיר הגנות שבעלי העסק ומנהליו סבורים שהן מיותרות וזאת לאחר שקיבלו מידע מקיף לגבי הכיסוי הביטוחי הרלבנטי שברשותם.

כל הזכויות שמורות המרכז הביטוח לעסקים ©
2024
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
דילוג לתוכן