ביטוח מחשבים וציוד אלקטרוני

מחשבים וציוד אלקטרוני משמשים את רוב בתי העסק. ביטוח ציוד אלקטרוני ומחשבים מיועד לכל עסק המחזיק בציוד הכולל:, מחשבים, שרתים, מדפסות, אמצעי אגירת נתונים חיצוניים, מרכזיות טלפוניות וציוד היקפי.

פוליסת ביטוח לציוד אלקטרוני ומחשבים ניתנת על בסיס כל הסיכונים הביטוח מעניק הגנה בפני נזקים אפשריים, ובניהם: תאונה, גניבה, שבר, שריפה וע

פרק 1 בפוליסה מתאר מקרים בהם ניזוק הציוד עקב אירוע פתאומי ובלתי צפוי, וזאת מכל סיבה שאינה מצוינת בסייגי הפוליסה יוכל המבוטח לקבל החזר הוצאות

שנגרמו מהאירוע הביטוחי כך שחברת הביטוח תאפשר החלפה, תיקון או הקמה מחדש של כל הרכוש האלקטרוני המבוטח בהתאם לסכומים הנקובים בפוליסה. הרכוש המבוטח מכוסה במסגרת פרק זה, בהיותו בעבודה או במנוחה או בפרוק או בעת ההעברה ממקום למקום בתחום הגבולות הטריטוריאליים וכן במהלך הקמה מחדש, אך לא לפני תום ההקמה, ההצבה וההרצה הראשונה בחצרי המבוטח המשמשים לצורך ניהול עסקיו

ביטוח ציוד אלקטרוני ומחשבים

מעניק הגנה גם בפריצה המוגדרת כגניבת הרכוש של המבוטח מתוך המבנים בהם הוא נמצא, לאחר חדירה לחצרי המבוטח שבוצעה באלימות ובכוח ונשארו סימנים המעידים על החדירה או היציאה מבית העסק לרבות חדירה שבוצעה על ידי שימוש במפתחות העסק או בכרטיסים מגנטיים או אלקטרוניים שהושגו ו/או הועתקו ו/או הותאמו שלא כדין

הביטוח מעניק פתרון גם למקרה שוד המוגדר כגניבת רכוש מבוטח לאחר חדירה לתוך המבנים ו/או החצרים בהם הוא נמצא, תוך שימוש באלימות או איום באלימות כלפי המבוטח ו/או מי מעובדיו/או מי מטעמו.

ביטוח ציוד אלקטרוני ומחשבים מעניק גם הגנה לנזק לרכוש כתוצאה מרעידת אדמה, רעש אדמה, ו/או התפרצות הר געש, לרבות אש, אש תת קרקעית וצונמי אשר נגרמו על ידם

הביטוח מעניק גם הגנה לנזק לרכוש כתוצאה מסיכון נזק טבע ושיטפון המפורטים להלן: רוח, גשם ושבר ענן ו/או שלג ו/או ברד בעת ירידתם ו/או קריסת גגות ו/או מבנים עקב עומס יתר מחמת הצטברות שלג ו/או ברד ו/או מי גשם

הרחבות לביטוח 

הוצאות נוספות הכרחיות שהוצאו על ידי המבוטח בעקבות מקרה ביטוח ,נזק לרכוש סמוך, הוצאות נוספות בגין התאמת ציוד ,תוספות לרכוש המבוטח, כשל תאונתי של מערכות מיזוג האוויר, הוצאות לפינוי הריסות שהוציא המבוטח עבור הריסה, יישור, השמדה, הרחקה ופינוי בעקבות מקרה ביטוח על פי פוליסה זו. אף אם התיקון מבוצע מחוץ לחצרי המבוטח אף אם התיקון מבוצע מחוץ לחצרי המבוטח, בתנאי שהנזק נגרם כתוצאה ישירה ממקרה ביטוח שאירע לרכוש המבוטח. הוצאות נוספות בגין התאמת ציוד הביטוח מורחב לכסות הוצאות בגין התאמת ציוד קיים שלא ניזוק ממקרה ביטוח, לרכוש המחליף את הרכוש המבוטח שניזוק

חלקים שיצאו מכלל שימוש

 הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות את עלותם של חלקי חילוף שלא ניזוקו בעקבות מקרה ביטוח מכוסה, אך אינם מתאימים לציוד שהחליף את הרכוש המבוטח שניזוק ולא ניתן להתאימם אליו

תוספות לרכוש המבוטח

בנוסף לסכומי הביטוח המפורטים בפרק 1 לרשימה, המבטח ישפה את המבוטח בגין סכומים נוספים שנוספו במהלך תקופת הביטוח, שמקורם בשינויים, הרחבות או תוספות פיזיות לרכוש המבוטח וכן בהיטלים ומיסים נוספים שהוטלו על ידי הרשויות המוסמכות על הרכוש כאמור ו/או עליות בערך הרכוש כתוצאה משינויים בלתי צפויים

הוצאות להתאמת תוכנה

 הביטוח על פי פרק זה מורחב לשפות את המבוטח עבור הוצאות לשם התאמה או החלפה של תוכנה שהינם הכרחיים עקב החלפת הרכוש שניזוק, בהתאם למצוין בסעיף 2.3.5" אבדן מוחלט" לתנאים המיוחדים לפרק 1

השבת סכום ביטוח לקדמותו לאחר קרות מקרה ביטוח

השבת סכום הביטוח לקדמות "הקטנת סכום הביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח", על פי בקשת המבוטח שתועבר למבטח, לאחר קרות מקרה הביטוח יושב סכום הביטוח או גבול האחריות  לקדמותו החל מיום כינון הנזק (במקרה בו מדובר בסכום ביטוח), או מיום הנזק (במקרה בו מדובר) . ההשבה כאמור הינה תמורת דמי ביטוח נוספים יחסיים עד לתום תקופת

מומלץ ביותר לעבור ביסודיות על התנאים לפרק 1 בהתייחס לנקודות הבאות:

 • הבסיס לקביעת סכום הביטוח
 • ביטוח חסר
 • חישוב השיפוי
 • נזק הניתן לתיקון
 • אבדן מוחלט
 • מקדמות ותגמולי ביטוח
 • זכויות המבטח לניצולת
 • סעיף שומה
 • מס ערך מוסף

פרק 2 : ביטוח הוצאות שיחזור נתונים ותוכנה

הוצאות שיחזור נתונים ותוכנה עקב נזק פיזי לחומר   

חברת הביטוח תשפה את המבוטח עבור הוצאות שיחזור הנתונים והתוכנה האגורים ברכוש המבוטח במסגרת פרק 1 של פוליסה זו, אשר אבדו או ניזוקו במהלך תקופת הביטוח עקב מקרה ביטוח המכוסה בפרק זה

:ניתן לרכוש הרחבה אופציונלית ל"הוצאות שיחזור נתונים מורחב" ללא נזק פיזי לחומרה במקרה בו תירכש ההרחבה המקרים בהם יחול הכיסוי הביטוחי כדלקמן

 • ליקוי תקשורת
 • תופעות אלקטרוסטטיות ו/או אלקטרומגנטיות, נזק מברק
 • כשל או אי סדירות באספקת החשמל כולל שינויי מתח
 • התקנה או יישום לקוי של תוכנות
 • נזק מכוון על ידי צד ג' כולל באמצעות חדירה כלשהי לתוכנה
 • וירוסים מכל סוג
 • הפעלה לקויה

:מומלץ ביותר לעבור ביסודיות על התנאים לפרק 2 בהתייחס לנקודות הבאות

 • הבסיס לקביעת סכום הביטוח
 • בסיס השיפוי
 • השתתפות עצמית

פרק 3 :הוצאות תפעול נוספות

המבטח ישפה את המבוטח עבור הוצאות התפעול הנוספות שהוצאו בפועל במהלך תקופת השיפוי המצוינת בפרק 3 ברשימה, אשר נבעו משימוש באמצעים חלופיים, כתוצאה ממקרה ביטוח המכוסה במסגרת פרק 1 של פוליסה זו. סכום השיפוי היומי לא יעלה על סכום השיפוי היומי הנקוב בפרק 3 ברשימה. סך כל השיפוי לכל תקופת הביטוח לא יעלה על סכום הביטוח הנקוב בפרק 3 ברשימה.

תנאים מיוחדים – לפרק 3

הבסיס לקביעת סכום הביטוח סכום הביטוח יקבע על פי ההוצאות השנתיות הנוספות הנחוצות להפעלת האמצעים החלופיים בעלי ביצועים דומים לרכוש המבוטח במסגרת פרק 1 של פוליסה זו. סכום הביטוח מחושב על פי סך ההוצאות הנוספות הנחוצות להפעלת אמצעים חלופיים במשך יום אחד, מוכפלת במספר הימים בהם מופעל הרכוש המבוטח אותם הם מחליפים, במשך שנה.

תקופת השיפוי

התקופה בה מושבת הרכוש המבוטח במסגרת פרק 1 של פוליסה זו או חלק ממנו, והמתחילה במועד תחילת השימוש באמצעים החליפיים ומסתיימת בתום תקופת השיפוי הנקובה בפרק 3  או במועד סיום התיקון או ההחלפה של הרכוש המבוטח במסגרת פרק 1, המוקדם ביניהם.

חישוב השיפוי

חברת הביטוח תשלם לגבי כל יום מתקופת השיפוי הנקובה בפרק 3 ברשימה, את ההוצאות היומיות הנוספות שנשא בהן המבוטח בפועל או את סכום הביטוח היומי, הנקוב בפרק 3, הנמוך מבניהם. לחילופין, אם צוין במפורש ברשימה, כי סכום השיפוי לפי פרק 3 של פוליסה זו הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר, אזי ישולמו תגמולי הביטוח בהתאם לסך ההוצאות בפועל עד לגובה סכום השיפוי הנקוב ברשימה על בסיס נזק ראשון ולא לפי  תקופת השיפוי.

השתתפות עצמית

בכל תביעה המכוסה על פי פרק זה יישא המבוטח בסכום ההוצאות בפועל שהוצאו במספר ימי ההשתתפות העצמית הראשונים, הנקובים ברשימה, מתוך תקופת השיפוי.

ביטוח חסר

היה וביום קרות מקרה הביטוח, סכום הביטוח הנקוב בפרק 3 ברשימה נמוך מעלות ההוצאות הנוספות הנחוצות בפועל להפעלת האמצעים החלופיים ,קרי, "הבסיס לקביעת סכום הביטוח" לעיל, תקטן חבות המבטח כיחס שבין הסכום הנקוב בפרק 3 ברשימה לבין העלות הנ"ל. סעיף זה לא יחול אם נקבע לגבי פרק זה כי הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר.

 פרק 4 :ביטוח אבדן תוצאתי

פרק זה יחול רק אם צוין ברשימה כי הינו בתוקף ובו חברת הביטוח תשפה את המבוטח, בגין הפסד כספי בפועל שייגרם במהלך תקופת השיפוי, כתוצאה ממקרה ביטוח מכוסה שארע על פי פרק 1 לעיל, במהלך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה.

סכום הביטוח

סכום הביטוח הבסיסי של פרק זה הוא הרווח הגולמי השנתי של העסק, כולל שכר עבודה. אם תקופת השיפוי קצרה משנה, על סכום הביטוח לשקף את הרווח הגולמי השנתי המלא. היה ותקופת השיפוי ארוכה משנה, על סכום הביטוח לשקף את הרווח הגולמי של מלוא תקופת השיפוי. אם הרווח הגולמי ושכר העבודה יבוטחו כסעיפים נפרדים תחול הוראה זו על כל פריט בנפרד.

רווח גולמי מוגדר בפוליסה כסכום המתקבל מסך כל מחזור הכנסות עסקו של המבוטח, בתוספת מלאי הסגירה ובניכוי סכום הוצאות העיבוד (הבלתי מבוטחות) המפורטות ברשימה, בניכוי מלאי פתיחה. שכר עבודה מוגדר כסך כל התמורה המשתלמת לכל עובדיו השכירים של המבוטח, לרבות ההוצאות הסוציאליות, למעט עובדים ששכרם נכלל בהוצאות הנהלה וכלליות.

הוצאות הכנת תביעה מוגדרות כהוצאות הנחוצות עבור שכרם של רואי חשבון, מומחים ויועצים אחרים המכינים ומגישים את הנתונים הנדרשים להגשת תביעה בגין מקרה ביטוח על פי פרק זה, למעט שכר טרחה ו/או עלויות בגין:

עורכי דין ושמאים המועסקים על ידי המבוטח בתביעה מול המבטח ויועצים המספקים שרותי יעוץ בנושאי כיסוי ביטוחי או ניהול משא ומתן על התביעה מול המבטח. מחזור מוגדר ככספים ששולמו למבוטח או עומדים לתשלום, עבור טובין אשר נמכרו או סופקו ו/או עבור שירותים שניתנו במהלך עסקו של המבוטח.

תקופת השיפוי מוגדרת כתקופה שבה נפגעו תוצאות עסקו של המבוטח עקב מקרה הביטוח, ואשר מתחילה ביום קרות מקרה הביטוח על פי פרק 1 לפוליסה זו, ומסתיימת לא יאוחר מאשר בתום אותה תקופה הנקובה ברשימה כתקופת השיפוי. צמצום במחזור מוגדר כסכום שבו קטן המחזור בפועל במשך תקופת השיפוי מהמחזור התקני.

מקרה הביטוח בפרק 4 הוא הפרעה או הפסקה במהלך עסקו של המבוטח, שנגרמו כתוצאה ממקרה ביטוח המכוסה בפרק 1 ,שאירע במהלך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה ואשר אינו מוחרג על פי סייגי הפוליסה. היקף הכיסוי מוגבל לאבדן הרווח הגולמי עקב צמצום המחזור וכן הגדלת הוצאות התפעול, כאשר תגמולי הביטוח יחושבו כדלקמן:

בגין צמצום המחזור: הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי בצמצום המחזור עקב מקרה הביטוח במשך תקופת השיפוי.

בגין הגדלת הוצאות התפעול: סכום ההוצאות הנוספות הנחוצות והסבירות, אשר הוצאו בלעדית לשם מניעת או הקטנת הצמצום במחזור, אשר עלול היה להיגרם במשך תקופת השיפוי עקב מקרה הביטוח. על אף האמור, הכיסוי על פי תת סעיף זה כפוף לכך שהסכום שישולם, לא יעלה לגבי כל הוצאה כאמור על הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי באותו חלק של המחזור, שאבדנו נמנע על ידי ההוצאה הנוספת הזו, בניכוי כל סכום שנחסך בתקופת השיפוי, בגין אותן הוצאות ועלויות של העסק, המשולמות מתוך הרווח הגולמי, אשר הוקטנו או הופסקו עקב מקרה הביטוח.

שכר עבודה (כיסוי זה יחול רק באם צוין לגבי שכר עבודה ברשימה כי הוא בוטח בנפרד) היה וברשימה צוין סכום ביטוח נפרד בגין אבדן שכר עבודה, אזי "הרווח הגולמי"  לא יכלול שכר עבודה והביטוח על פי פרק זה יחול בנפרד בגין אבדן שכר עבודה עקב צמצום במחזור וכן בגין הגדלת הוצאות התפעול, כאשר תגמולי הביטוח יחושבו על פי "בסיס כפול" כמופיע ברשימה.

הרחבות לביטוח אובדן תוצאתי


השפעה בין עסקית

הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות הפרעה או הפסקה במהלך עסקו של המבוטח, כתוצאה מאבדן או נזק בחצרי גופים השלובים בעסקו של המבוטח, שנגרמו מהסיכונים המכוסים בפרק 1 של הפוליסה, בתנאי כי גופים אלה מבוטחים במסגרת פוליסה זו.

שיפורים בציוד

אם לאחר קרות מקרה ביטוח ימליץ שמאי מטעם המבטח לרכוש ציוד משוכלל ו/או משופר מהציוד שניזוק, אשר יגביר את התפוקה או את הרווחיות של העסק המבוטח, וזאת על מנת להקטין את הנזק המכוסה על פי פרק זה, אזי הפרש העלות שאינו מכוסה לפי פרק 1 של הפוליסה יהיה מכוסה על פי פרק זה. הרחבה זו אינה כפופה לחישוב ביטוח חסר.

כיסויים נוספים:

ניתנים לרכישה כיסויים נוספים כדלקמן:

פיצויים בגין הפרת חוזה

אם נרשם ברשימה כי כיסוי זה בתוקף, הביטוח על פי פרק זה יורחב לכסות קנסות ופיצויים שהמבוטח יהיה חייב בתשלומם על פי הסכם, בגין הימנעות מביצוע או איחור בביצוע התחייבויות חוזיות, שנבעו במישרין ובאופן בלעדי ממקרה ביטוח המכוסה על פי פרק 1 של פוליסה זו.

אחריותו של המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת עד לסכום המצוין ברשימה.

חובות פתוחים (Debts Book)

אם נרשם ברשימה כי כיסוי זה בתוקף, הביטוח על פי פרק זה יורחב לכסות הפסד למבוטח בגין יתרת חובות פתוחים שלא ניתן להוכיחם עקב נזק פיזי לאמצעי אגירת המידע שבהם הם מאוחסנים, שנגרם על ידי מקרה ביטוח המכוסה במסגרת פרק 1. הסכום לתשלום בגין הפסד זה, לא יעלה על הסך המתקבל מיתרת חובות פתוחים ביום הנזק, בניכוי תקבולים שהתקבלו או שאותרו בגין אותם חובות, בתוספת ההוצאות הנוספות ההכרחיות שהוצאו לאחר הנזק לאיתור וזיהוי החובות והחייבים.

אחריותו של המבטח על פי כיסוי זה מוגבלת עד לסכום המצוין ברשימה. מחישוב תגמולי הביטוח ינוכו סכומים בגין חובות אבודים ו/או מסופקים שנוצרו במהלך עסקיו הרגיל של המבוטח אשר נובעים מהנזק, וכן יילקחו בחשבון תנאים בלתי רגילים שהשפיעו לרעה או היו יכולים להשפיע לרעה על מצב החובות הפתוחים במהלך עסקיו הרגיל של המבוטח, אילולא קרה מקרה הביטוח.

הוצאות הכנת תביעה

אם נרשם ברשימה כי כיסוי זה בתוקף, הביטוח על פי פרק זה יורחב לכסות הוצאות הכנת תביעה כהגדרתן בפרק 4 אחריותו החברה המבטחת על פי כיסוי זה מוגבלת לסכום המצוין ברשימה.

הרחבה מיוחדת – השבת סכום הביטוח לקדמות על פי בקשת המבוטח

השבת סכום הביטוח לקדמות "הקטנת סכום הביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח", על פי בקשת המבוטח שתועבר למבטח, לאחר קרות מקרה הביטוח יושב סכום הביטוח או גבול האחריות (לפי העניין) לקדמותו החל מיום כינון הנזק (במקרה בו מדובר בסכום ביטוח), או מיום הנזק (במקרה בו מדובר על השבת גבול אחריות (ההשבה כאמור הינה תמורת דמי ביטוח נוספים יחסיים עד לתום תקופת הביטוח. באם צוין ברשימה גבול אחריות כללי של המבטח לתקופת הביטוח (Limit Loss) לא תהיה הרחבה זו בתוקף.

:מומלץ ביותר לעבור ביסודיות על התנאים לפרק 2 בהתייחס לנקודות הבאות

 • התאמת דמי ביטוח
 •  אבדן תוצאתי עקב סיכוני "רעידת אדמה" ו"נזקי טבע"
 • תגמולי ביטוח ששולמו במסגרת פרק 1
 • מקרה ביטוח הנופל במסגרת ההשתתפות העצמית בפרק 1
 • הצהרת רואה חשבון
 • ביטוח חסר
 • מקדמות ותגמולי ביטוח
 • מכירת סחורות או מתן שירותים במקום אחר בעקבות מקרה ביטוח
 • חלוקה מחלקתית
 • דחיית הכנסות
 • מכירת ניצולת
 • שירותים הדדיים
 • התאמת הוצאות עיבוד מפורטות
 • עסק חדש
ביטוח מחשבים וציוד אלקטרוני - מרכז הביטוח לעסקים
שיתוף:
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
מאמרים נוספים
מרכז הביטוח לעסקים בשיתוף פעולה מלא מול כל חברות הביטוח בישראל
קודם
הבא
לקבלת הצעה לביטוח עוד היום

שמתאימה בדיוק לעסק שלכם
במחיר הכי טוב מבין כל חברות הביטוח בישראל

השאירו כאן פרטים, ונציג יחזור אליכם מיד לשיחת ייעוץ:

מרכז הביטוח לעסקים הינו פורטל המרכז מידע מקיף למנהלים ובעלי עסקים בכל הקשור לביטוח העסק אותו הם מנהלים הן באספקטים הנוגעים לרכוש העסק והן באלו הנוגעים לחבויות של העסק כלפי עובדיו, מבקריו, שכניו ולקוחותיו.

המאמרים המקצועיים באתר נועדו לשמש גם ככלי עזר לרכישת שפה משותפת של הלקוחות עם סוכני הביטוח ויועצי הביטוח שלהם וזאת על מנת לשפר את הכיסוי הביטוחי הקיים או לחלופין להסיר הגנות שבעלי העסק ומנהליו סבורים שהן מיותרות וזאת לאחר שקיבלו מידע מקיף לגבי הכיסוי הביטוחי הרלבנטי שברשותם.

כל הזכויות שמורות המרכז הביטוח לעסקים ©
2024
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
דילוג לתוכן